Изграждане и развитие на ЦВП „Наследство БГ“Creation and development of “Heritage BG” Centre of Excellence

Обява за попълване състава на екипа за изпълнение на проект BG05M2OP001-1.001-0001 – ИЕФЕМ

Конкурс за попълване състава на екипа за изпълнение на проект BG05M2OP001-1.001-0001 „Изграждане и развитие на Център за върхови постижения „Наследство БГ“, финансиран от ОП НОИР 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие

Срок за подаване на документите: от 05 май 2021 г. до 14 май 2021 г. вкл.

Обява за попълване състава на екипа за изпълнение на проект BG05M2OP001-1.001-0001 „Изграждане и развитие на Център за върхови постижения „Наследство БГ“, Дейност Б, „Политики за опазване и популяризиране на недвижимите културни ценности с местно значение в България. Етноложки анализ по примерите на общините Балчик, Каварна, Гърмен и Сандански“

Проект BG05M2OP001-1.001-0001 „Изграждане и развитие на Център за върхови постижения „Наследство БГ“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж 2014-2020 г.“ (ОП НОИР), съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие, набира изследователи R2 (с научна степен) – пет позиции и изследователи R1 (без научна степен) – една позиция, които да изпълняват описаните по-долу функции и задължения в екипа за изпълнение на проекта:

Длъжност в екипа за изпълнениеИзследовател R1 (една позиция)Изследовател R2 (пет позиции)
Функции в екипаИзпълнение на изследователски дейности и задачи, свързани с проекта: -етнографско проучване (анализ на документи с експертно съдържание; аудиовизуални материали; теренно проучване); -медиен мониторинг и анализ;
-изработване на експертни отчети, научни доклади и публикации,  както и на медийни съобщения за разпространение на научните резултати от реализирането на проекта; -организация на кръгла маса.
Изпълнение на изследователски дейности и задачи, свързани с проекта, както следва: Кандидат за позиция 1:    – етнографско проучване (анализ на национални и международни нормативни документи и документи с експертно съдържание; теренно проучване); -организация и провеждане на кръгла маса; – изработване на експертни отчети, научни доклади и публикации за разпространение на научните резултати от реализирането на проекта; – финансова и административна координация на проектните дейности,  организация на отчетната документация; Кандидат за позиция 2: – етнографско проучване (анализ на международни нормативни документи и документи с експертно съдържание; проучване на успешни практики в други страни по отношение политиките към опазване и популяризиране на недвижимото културно наследство; теренно проучване); – подготовка на експертни отчети, научни доклади и публикации за разпространение на научните резултати от реализирането на проекта. Кандидат за позиция 3: – документално-аналитично и теренно проучване (проучване на архивни документи; анализ на национални и международни нормативни документи и документи с експертно съдържание в областта на недвижимото културно наследство с местно значение); – подготовка на експертни отчети, научни доклади и публикации за разпространение на научните резултати от реализирането на проекта.   Кандидат за позиция 4: – документално-аналитично и теренно проучване (политологичен анализ на национални и международни нормативни документи в областта на недвижимото културно наследство, на управленски стратегии и местни политика); -подготовка на експертни отчети, научни доклади и публикации за разпространение на научните резултати от реализирането на проекта.   Кандидат за позиция 5:  – етнографско проучване (анализ на национални и международни нормативни документи и документи с експертно съдържание; дискурсивен анализ на медийно съдържание за популяризиране на недвижимото културно наследство с местно значение; теренно проучване); -подготовка на експертни отчети, научни доклади и публикации за разпространение на научните резултати от реализирането на проекта.  
Необходимо образованиеМагистърска степен в професионално направление 3.1. Социология, антропология и науки за културата. Докторант в професионално направление професионално направление 3.1. Социология, антропология и науки за културата, научна специалност „Етнография“ (шифър 05.03.14.)Докторска степен в професионално направление, както следва: Кандидат за позиция 1: професионално направление 3.1. Социология, антропология и науки за културата, научна специалност „Етнография“, (шифър 05.03.14.)   Кандидат за позиция 2: професионално направление 3.1. Социология, антропология и науки за културата, научна специалност „Етнография“, (шифър 05.03.14.) Кандидат за позиция 3: професионално направление 2.2. История и археология.   Кандидат за позиция 4: професионално направление 3.3. Политически науки   Кандидат за позиция 5: професионално направление 3.1. Социология, антропология и науки за културата, научна специалност „Етнография“ (шифър 05.03.14.)
Необходима експертизаИзискванията са следните: -експертиза по етнология и история; -опит в проучване и анализ на медийно съдържание; -опит в изследователска теренна работа; -опит в публикации на медийни съобщения; -опит в организирането на научни форуми и публични събития;
-владеене на английски език;
-владеене на компютърни умения – MS Office.
Изискванията за отделните позиции са следните: Кандидат за позиция 1:   – експертиза в областите на етнографията и историята, недвижимото културно наследство, на културния туризъм; -опит в изработването на експертни документи в областта на културния туризъм; -познания на законодателството в областта на местното самоуправление; -опит в комуникация с местни власти; -опит в изследователска теренна работа в райони със смесени етнически и религиозни общности райони; -организационен опит от изпълнението на научно-изследователски и научно-приложни проекти; -минимум 2 научни публикации в областта на недвижимите културни ценности с местно значение, както и минимум 1 научно-популярна публикация в областта на културно-историческото наследство; – владеене на английски език. Кандидат за позиция 2: -експертиза в областта на етнографията и историята, както и културния туризъм; -опит в изработването на експертни документи в областта на културния туризъм; -опит в изследователска теренна работа в райони със смесени етнически и религиозни общности райони; -владеене на английски, испански и френски език.   Кандидат за позиция 3: -експертиза в областта на историята; архивистиката; недвижимото културно-историческо наследство; -опит в изследователска теренна работа в райони със смесени етнически и религиозни общности райони; -владеене на английски език.   Кандидат за позиция 4: -експертиза по политология; -опит в изследователска теренна работа в райони със смесени етнически и религиозни общности райони; -организация на фокус групови дискусии; -владеене на английски език.   Кандидат за позиция 5: -експертиза в областта на етнологията и културната антропология; -опит в анализ на медийно съдържание; -опит в изследователска теренна работа в райони със смесени етнически и религиозни общности райони; -владеене на английски език.  
Трудов стажНе се изисква трудов стаж по специалносттаИзискванията по отделните позиции са следните:   Кандидат за позиция 1: -Минимум 10 години.   Кандидат за позиция 2: -Минимум 10 години.   Кандидат за позиция 3: -Минимум 5 години.   Кандидат за позиция 4: -Минимум 5 години.   Кандидат за позиция 5: -Минимум 2 години.  

* Съгласно условията за кандидатстване по процедура чрез подбор на проектни предложения Проект BG05M2OP001-1.001-0001 „Изграждане и развитие на Център за върхови постижения „Наследство БГ“, R2 е изследовател, който е защитил докторска степен, но все още не е напълно независим в своята работа, а R1 е изследовател до защита на докторска дисертация.

Необходими документи за кандидатстване:

 • Заявление (свободен текст до Ръководителя на Научна програма).
 • Автобиография (CV европейски формат).
 • Диплома за висше образование.
 • Други дипломи, свидетелства и удостоверения за придобита квалификация.
 • Трудова книжка (когато е приложимо).
 • Списък на публикуваните научни публикации с участието на кандидата (когато е приложимо).
 • Справка за цитиранията на научните публикации (когато е приложимо).
 • Списък на изследователските проекти, в които е участвал кандидатът и бележка от работодателя, удостоверяващ участието му (когато е приложимо).
 • Списък на участията в научни конференции и симпозиуми (когато е приложимо).

Забележка: При подаването на документите се предоставят оригинали и копия на дипломите, другите документи за придобита квалификация и трудовата книжка. След сравняване на съдържанието, оригиналите се връщат на приносителя.

Документи се приемат от 05.05.2021 г. до 14.05.2021 г. вкл. всеки работен ден от 10.00 до 16.00 часа на адрес: гр. София, ул. „Московска“ 6 А, ет.1, стая 102.

Етапи на конкурса:

 1. Запознаване с документите на кандидатите и допускане до участие в процедурата на тези, които отговарят на изискванията.
 2. Събеседване с допуснатите кандидати ще се проведе на 19.05.2021 г. от 10.00 ч. в София на ул. „Московска“ 6 А, стая № 103.
 3. Явилите се специалисти ще бъдат информирани писмено на електронните им пощи.
 4. Избраният специалист ще бъде назначен в екипа  на проекта според предвидения график на дейностите, за които е ангажиран.

За допълнителна информация:office@iefem.bas.bg и телефони: 02 805 26 11, 0879 40 93 14.

Logo

About Us


Contact Us