Изграждане и развитие на ЦВП „Наследство БГ“Creation and development of “Heritage BG” Centre of Excellence

Обява за попълване състава на екипа за изпълнение на проект № BG05M2OP001-1.001-0001 „Изграждане и развитие на Център за върхови постижения „Наследство БГ“ – „Непознатите Балкани‘‘ (мониторинг и контрол)

  • Начало
  • Актуални обяви
  • Обява за попълване състава на екипа за изпълнение на проект № BG05M2OP001-1.001-0001 „Изграждане и развитие на Център за върхови постижения „Наследство БГ“ – „Непознатите Балкани‘‘ (мониторинг и контрол)

Конкурс за попълване състава на екипа за изпълнение на проект № BG05M2OP001-1.001-0001 „Изграждане и развитие на Център за върхови постижения „Наследство БГ“, финансиран от ОП НОИР 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие.

Срок за подаване на документите: от 04.03.2021 г. до 09.03.2021 г.

Обява за попълване състава на екипа за изпълнение на проект № BG05M2OP001-1.001-0001 „Изграждане и развитие на Център за върхови постижения „Наследство БГ“ – „Непознатите Балкани‘‘

Проект № BG05M2OP001-1.001-0001 “Изграждане и развитие на Център за върхови постижения „Наследство БГ“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж 2014-2020 г.“ (ОП НОИР), съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие, набира  експерт „Мониторинг и контрол“, който да изпълняват описаните функции и задължения в екипа за изпълнение на проекта:

 Длъжност в екипа за изпълнениеЕксперт „Мониторинг и контрол“
1Функции в екипа за изпълнениеСъставя план и график за периодичен вътрешен контрол на изпълнението на проекта. Осъществява периодичен вътрешен контрол и изисква периодична отчетност. Извършва осчетоводяване на текущата финансова документация. Отговаря за законосъобразното изпълнение на дейностите по проекта.
2Необходимо образованиеВисше икономическо образование ОКС „бакалавър“ или „магистър“.
3Необходима експертизаДа познава добре нормативната уредба на Република България, свързана с дейността, която изпълнява.
4Трудов стажМинимален трудов стаж и професионален опит – 5 години.

Необходими документи за кандидатстване:

  • Заявление (свободен текст до директора на ИБЦТ)
  • Автобиография (CV европейски формат)
  • Диплома за висше образование
  • Други дипломи, свидетелства и удостоверения за придобита квалификация
  • Трудова книжка (когато е приложимо)
  • Служебна бележка (когато е приложимо)

Забележка: При подаването на документите се предоставят оригинали и копия на дипломите, другите документи за придобита квалификация и трудовата книжка. След сравняване на съдържанието, оригиналите се връщат на приносителя.

Документи се приемат от 04.03.2021 г. до 09.03.2021 г. всеки работен ден от 10:00 до 16:00 часа на адрес: гр. София, ул. „Московска“ № 45, Институт за балканистика с Център по тракология „Проф. Александър Фол“ при БАН.

Етапи на конкурса:

1.Запознаване с документите на кандидатите и допускане до участие в процедурата на тези, които отговарят на изискванията.

2. На 10.03.2021 г. събеседване с допуснатите кандидати.

3. Явилите се кандидати ще бъдат информирани писмено на 11.03.2021 г. за резултата.

4. Избраният кандидат ще бъде назначен в екипа за изпълнение на дейност Б по проекта според  предвидения график на дейностите, за които е ангажиран.

За допълнителна информация: ibct@balkanstudies.bg; тел.: 02 9806297

Logo

About Us


Contact Us