Изграждане и развитие на ЦВП „Наследство БГ“Creation and development of “Heritage BG” Centre of Excellence

Обява за попълване състава на екипа за изпълнение на проект № BG05M2OP001-1.001-0001“Изграждане и развитие на Център за върхови постижения „Наследство БГ“

 • Начало
 • Актуални обяви
 • Обява за попълване състава на екипа за изпълнение на проект № BG05M2OP001-1.001-0001“Изграждане и развитие на Център за върхови постижения „Наследство БГ“

Проект № BG05M2OP001-1.001-0001 “Изграждане и развитие на Център за върхови постижения „Наследство БГ“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж 2014-2020 г.“ (ОП НОИР), съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие, изследовател R2 (защитил докторска степен), който да изпълнява описаните функции и задължения в екипа за изпълнение на проекта:

1.Длъжност в екипа за изпълнениеИзследовател R2
2.Функции в екипа за изпълнениеИзследовател в областта на изкуствознанието и иконографията. Работа с икони, стенописи и изобразителен материал.
3.Необходимо образованиеДокторска степен в областта на изкуствознанието и иконографията.
4.Необходима експертиза  Минимум 3 годишен опит в работа с изобразителен материал. Минимум 3 годишен опит в издирването, заснемането и каталогизиране на иконографски материал. Опитът, свързан с образите на св. Кирил и Методий е предимство.   Преподавателски опит. Опит в работа по проекти.

Необходими документи за кандидатстване:

 • Заявление (свободен текст до Ръководителя на Научна програма)
 • Автобиография (CV европейски формат),
 • Диплома за висше образование,
 • Други дипломи, свидетелства и удостоверения за придобита квалификация,
 • Трудова книжка (когато е приложимо),
 • Списък на публикуваните научни публикации с участието на кандидата (когато е приложимо).
 • Списък на изследователските проекти, в които е участвал кандидатът и бележка от работодателя, удостоверяващ участието му (когато е приложимо).
 • Списък на участията в научни конференции и симпозиуми (когато е приложимо).

 Забележка: При подаването на документите се предоставят оригинали и копия на дипломите, другите документи за придобита квалификация и трудовата книжка. След сравняване на съдържанието, оригиналите се връщат на приносителя.

Документи се приемат от 18.01.2021 г. до 25.01.2021 г. всеки работен ден от 10.30 до 16.00 часа на адрес: гр. София, ул. „Московска“ № 13, КМНЦ, етаж 2.

Етапи на конкурса:

 1. Запознаване с документите на кандидатите и допускане до участие в процедурата на тези, които отговарят на изискванията.
 2. На 26.01.2021 г. събеседване с допуснатите кандидати.
 3. Явилите се специалисти ще бъдат информирани писмено до 29.01.2021 г.
 4. Избраният специалист ще бъде назначен в екипа за управление на проекта според предвидения график на дейностите, за които е ангажиран.

За допълнителна информация: kmnc@kmnc.bg

Телефони: 02 9870261; 0876396600

Logo

About Us


Contact Us