Изграждане и развитие на ЦВП „Наследство БГ“Creation and development of “Heritage BG” Centre of Excellence

Обява за попълване състава на екипа за изпълнение на проект BG05M2OP001-1.001-0001 „Изграждане и развитие на център за върхови постижения „Наследство БГ“

 • Начало
 • Актуални обяви
 • Обява за попълване състава на екипа за изпълнение на проект BG05M2OP001-1.001-0001 „Изграждане и развитие на център за върхови постижения „Наследство БГ“

Конкурс за попълване на състава на екипа за изпълнение на проект № BG05M2OP001-1.001-0001 „Изграждане и развитие на център за върхови постижения „Наследство БГ“, финансиран от ОП НОИР 2014 – 2020 г., съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие

Срок за подаване на документите: от 18.11.2020 до 24.11.2020 г.

Обява за попълване на състава на екипа за изпълнение на проект № BG05M2OP001-1.001-0001 „Изграждане и развитие на център за върхови постижения „Наследство БГ“, Дейност Б – „Културното наследство в архивите на Института за изследване на изкуствата: интерактивна карта на изкуствата в България“

Проект № BG05M2OP001-1.001-0001 „Изграждане и развитие на център за върхови постижения „Наследство БГ“, финансиран от ОП НОИР 2014 – 2020 г., съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие, набира изследовател R1 (без научна степен), който да отговаря на следните изисквания:

 Длъжност в екипаВисше образование и област (професионално направление)Стаж (професионално направление; брой години)/професионален опит
 Специалист-инженер за изграждане на процедура и платформа за миграция на архивни бази данни към съвременна релационна база данни с графичен интерфейс.Висше образование ОКС Магистър  в област „Компютърни системи и технологии“.Минимум 5 години опит в изграждане на уеб базирани проекти. Минимум 5 години опит в работа с бази данни. Поне 1 сертификат свързан с бази данни. Опит в изграждането на инфраструктури. Опит в ръководене на проекти. Опит в изграждане на интерактивен уеб интерфейс. Опит в изграждане на многослойни уеб базирани приложения.

Необходими документи за кандидатстване:

 • Заявление (в свободен текст с посочена позиция, по която се кандидатства, до Ръководителя на проекта чл.кор. проф. Иван Илчев)
 • Автобиография (CV европейски формат)
 • Диплом за висше образование
 • Други дипломи, свидетелства и удостоверения за придобита квалификация
 • Заповед за зачисляване в ОНС „доктор“ (когато е приложимо)
 • Трудова книжка (когато е приложимо)
 • Списък научни публикации на кандидата (когато е приложимо)

Забележка: При подаването на документите се предоставят оригинали и копия на дипломите, другите документи за придобита квалификация и трудовата книжка. След сравняване на съдържанието, оригиналите се връщат на приносителя.

Документи се приемат от 18.11.2020 до 24.11.2020 всеки работен ден от 10.00 до 14.00 часа на адрес: София, ул. „Кракра“ № 21, Институт за изследване на изкуствата при БАН, отдел Административно обслужване.

Етапи на конкурса:

 1. Запознаване с документите на кандидатите и допускане до участие в процедурата на тези, които отговарят на изискванията.
 2. На 27.11.2020 г.  събеседване с допуснатите кандидати.
 3. Явилите се специалисти ще бъдат информирани за резултата писмено до 30.11.2020 г.
 4. Избраният специалист ще бъде назначен в екипа за изпълнение на дейност Б по проекта според предвидения график на дейностите, за които е ангажиран.

За допълнителна информация:

Тел.: 02/944 24 14

office@artstudies.bg

Logo

About Us


Contact Us