Изграждане и развитие на ЦВП „Наследство БГ“Creation and development of “Heritage BG” Centre of Excellence

Обява за попълване на състава на екипа за изпълнение на проект № BG05M2OP001-1.001-0001 – СУ

 • Начало
 • Новини
 • Обява за попълване на състава на екипа за изпълнение на проект № BG05M2OP001-1.001-0001 – СУ

Конкурс за попълване на състава на екипа за изпълнение на проект № BG05M2OP001-1.001-0001 „Изграждане и развитие на център за върхови постижения „Наследство БГ“, финансиран от ОП НОИР 2014 – 2020 г., съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие

Срок за подаване на документите: от 26.05.2022 г. до 31.05.2022 г.

Обява за попълване на състава на екипа за изпълнение на проект № BG05M2OP001-1.001-0001 „Изграждане и развитие на център за върхови постижения „Наследство БГ“, Дейност Б – лаборатория „Интерактивна карта на изкуствата в България“

Проект № BG05M2OP001-1.001-0001 „Изграждане и развитие на център за върхови постижения „Наследство БГ“, финансиран от ОП НОИР 2014 – 2020 г., съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие, набира 4 души  Изследователи R1 (без научна степен), който да изпълнява описаните функции и задължения в екипа за изпълнение на проекта:

Длъжност в екипа за изпълнениеИзследовател R1Изследовател R1Изследовател R1Изследовател R1
Функции в екипа за изпълнениеРеставрация, цифровизация, идентификация и дигитализация на аудиодокументи в Музикалнофолклорния архив на ИИИзкПопълване на бази данниРеставрация, цифровизация, идентификация и дигитализация на фотодокументи в архив „Изобразителни изкуства“ на ИИИзкПопълване на бази данниРеставрация, цифровизация, идентификация и дигитализация на аудиодокументи в архив „Архитектура“  на ИИИзк Попълване на бази данниподдръжка, усъвършенстване на база данни с графичен интерфейс блоково въвеждане на големи масиви метаданни в релационна база данни с графичен интерфейс
Необходимо образованиеВисше музикално образование, ОКС магистърВисше образование по история на изобразителните изкуства, ОКС магистърВисше образование ОКС магистър  в област „Архитектура на сгради и комплекси“Висше образование ОКС Магистър  в област „Компютърни системи и технологии“
Трудов стажНай-малко 5 години трудов стаж с опит в реставрация и дигитализация на звукови архивни материалиНай-малко 5 години трудов стаж с опит в реставрация и дигитализация на архивни фотоматериалиПридобита пълна проектантска правоспособност Участие в най-малко 3 архитектурни проекта, свързани с културното наследство  Минимум 5 години опит в работа с бази данни; Поне 1 сертификат свързан с бази данни;Опит в изграждане на интерактивен уеб интерфейс; Опит в изграждане на многослойни уеб базирани приложения.

Избраните изследователи ще бъде назначени на срочен трудов договор и ще имат право на възнаграждение за изпълнение на задълженията си въз основа на реално отработени, отчетени и приети часове по ставката, определена в подписания административен договор, определена за един астрономичен час, съдържаща ефекта на разхода за възнаграждение и за вноски за осигуряване за сметка на осигурителя.

Необходими документи за кандидатстване:

 • Заявление (в свободен текст до Ръководителя на проекта чл.-кор. проф. Иван Илчев)
 • Автобиография (CV европейски формат)
 • Диплом за висше образование
 • Други дипломи, свидетелства и удостоверения за придобита квалификация
 • Заповед за зачисляване в ОНС „доктор“ (когато е приложимо)
 • Трудова книжка (когато е приложимо)
 • Списък научни публикации на кандидата (когато е приложимо)
 • Справка за цитиранията на научните публикации (когато е приложимо)
 • Списък на изследователските проекти, в които е участвал кандидатът, и бележка от работодателя, удостоверяващ участието му (когато е приложимо)
 • Списък на участията в научни конференции и симпозиуми (когато е приложимо)

Забележка: При подаването на документите се предоставят оригинали и копия на дипломите, другите документи за придобита квалификация и трудовата книжка. След сравняване на съдържанието, оригиналите се връщат на приносителя.

Документи се приемат от 26.05.2022 г. до 31.05.2022 г. всеки работен ден от 09.30 до 17.00 часа на адрес гр. София, бул. „Цар Освободител“ № 15, етаж 1, кабинет 114 / Деловодство, за Проект № BG05M2OP001-1.001-0001 “Изграждане и развитие на Център за върхови постижения „Наследство БГ“.

Етапи на конкурса:

 1. Запознаване с документите на кандидатите и допускане до участие в процедурата на тези, които отговарят на изискванията.
 2. На 02.06.2022 г. събеседване с допуснатите кандидати от 11.00 часа (адрес София, бул. „Цар Освободител“ № 15, Северно крило, етаж 1, кабинет 220) .
 3. Избраните специалисти ще бъдат информирани.
 4. Избраните специалисти ще бъдат назначени в екипа на проекта според предвидения график на дейностите, за които е ангажиран.

За допълнителна информация: телефон 0888524621; имейл project@nasledstvo.bg.

Logo

About Us


Contact Us