Изграждане и развитие на ЦВП „Наследство БГ“Creation and development of “Heritage BG” Centre of Excellence

Нов сайт за достъп до архивите на Института за изследване на изкуствата (БАН)

  • Начало
  • Новини
  • Нов сайт за достъп до архивите на Института за изследване на изкуствата (БАН)

На 27 януари 2023 г. (петък) в 17.00 в зала „Проф. Марин Дринов“ на БАН (ул. „15 ноември“ № 1) беше демонстран новият сайт за достъп до архивите на ИИИзк и беше представен филм с откъси от първите цифровизирани теренни киноленти в Музикалнофолклорния архив на Института.

Сайтът е резултат от проект на тема „Културното наследство в архивите на Института за изследване на изкуствата: интерактивна карта на изкуствата в България“, който е изпълнен в размките на по-мащабния проект „Изграждане и развитие на Център за върхови постижения „Наследство БГ“,  финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 – 2020, приоритетна ос 1 „Научни изследвания и технологично развитие“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР)“.

>>> Посетете сайта и прегледайте достъпните бази от данни (https://archive.artstudies.bg/)

>>> Чуйте „Пладнина е, брайно, тажнина е“

Основната цел на проект „Културното наследство в архивите на Института за изследване на изкуствата: интерактивна карта на изкуствата в България“ беше изграждането именно на уеб сайт, който да направи онлайн достъпна богата база от данни относно архивите на Института за изследване на изкуствата (БАН). Платформата предоставя информация и илюстративен материал в съответствие с изискванията и спецификите на всяка от изкуствоведските специалности, в чиято област е събраният архив. По същество, този проект е началото на цифровизацията на недостъпните от десетилетия теренни киноленти в Музикалнофолклорния архив, съхраняван в ИИИзк.

Logo

About Us


Contact Us