Изграждане и развитие на ЦВП „Наследство БГ“Creation and development of “Heritage BG” Centre of Excellence

На 12 юни 2020 г. беше връчен договор за колокация на сървърно оборудване

  • Начало
  • Новини
  • На 12 юни 2020 г. беше връчен договор за колокация на сървърно оборудване
12 юни

На 12 юни 2020 г. беше връчен договор на фирма „ЕВОЛИНК” АД (www.evolink.com) за изпълнение на обществена поръчка с предмет „Осигуряване на колокация за нуждите на Център за обработка на големи масиви от данни в изпълнение на проект BG05M2OP001-1.001-0001 „Изграждане и развитие на център за върхови постижения „Наследство БГ“, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, приоритетна ос 1 „Научни изследвания и технологично развитие“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР)“.

Договорът предвижда следните услуги по колокация:

  1. Предоставяне на физическо пространство в специализирани зали, в които да се инсталира и помещава сървърно оборудване, представляващо хардуерна инфраструктура на Център за съхраняване и обработка на големи масиви от данни.
  2. Осигуряване на необходимите условия за непрекъсната работа на Центъра за данни (необходимо електрозахранване и връзка с Интернет, поддържане на прецизна климатизация и контрол на достъпа, техническа поддръжката на специализираните помещения и системна администрация на интернет-свързаността за срока на договора.
Logo

About Us


Contact Us