Изграждане и развитие на ЦВП „Наследство БГ“Creation and development of “Heritage BG” Centre of Excellence

Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“ организира образователен семинар посветен на „Документалното наследство на Христо Ботев“

  • Начало
  • Новини
  • Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“ организира образователен семинар посветен на „Документалното наследство на Христо Ботев“

Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“ организира образователен семинар посветен на  „Документалното наследство на Христо Ботев“.

26 септември 2023 г., вторник, 10.00 ч., зала „История на книгата“,  НБКМ

Практическите занимания с ученици от столични училища, които носят името на Ботев, включват запознаване с различните видове документи от фонда на революционера и разказ по биографията на Христо Ботев с акцент върху изворите за нея.

Занятията се осъществят по проект BG05M2OP001-1.001-0001 „ИЗГРАЖДАНЕ И РАЗВИТИЕ НА ЦЕНТЪР ЗА ВЪРХОВИ ПОСТИЖЕНИЯ ”НАСЛЕДСТВО БГ”, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж 2014 – 2020 г.”

Logo

About Us


Contact Us