Изграждане и развитие на ЦВП „Наследство БГ“Creation and development of “Heritage BG” Centre of Excellence

Броеве по автор и заглавие

Периодично издание БЮЛЕТИН „НАСЛЕДСТВО БГ“ – НАУЧНИ ИЗВЕСТИЯ

>>> Рецензирано издание в два броя годишно

>>> ISSN (Print): 2815-3138 // ISSN (Online): 2815-3316

Година 1 / Брой 1

За изданието (брой 1)

1 – Albena Georgieva // The Cultural Heritage – A Matter of Training

2 – Желю Владимиров // Културното наследство като ресурс за местно развитие

3 – Mariyana Nikolova, Stoyan Nedkov, Stеliуan Dimitrov, Bilyana Borisova, Miglena Zhiyanski // Conceptualization of Natural Heritage in the Context of the Ecosystem Approach

4 – Ваня Лозанова-Станчева // Древнотракийското културно-историческо наследство: употреба и злоупотреба

5 – Емануел Мутафов, Иван Ванев // Фрагменти от стенописи и надписи на гръцки език от остров „Св. Анастасия“ и техният контекст: отново по въпроса за добрата епиграфика и опазването

6 – Димитрина Попова // Триизмерни дигитални реконструкции по примера на къща от ХІХ век

7 – Валентина Ганева-Райчева // Биокултурно наследство – да свържем биологичното и културното разнообразие (Културни политики и практики)

8 – Mariyana Nikolova, Stoyan Nedkov, Stеliуan Dimitrov, Bilyana Borisova, Miglena Zhiyanski // Conceptualization of Natural Heritage in the Context of the Ecosystem Approach

9 – Горица Найденова // Теренни видеозаписи от 50-те години на ХХ век в Музикалнофолклорния архив на Института за изследване на изкуствата: стъпки към представянето им в дигитална среда

10 – Пенка Ватова // Речникът като история на българската литература

11 – Цветанка Панчева, Анета Дончева // Мултифункционален модел за унифицирано описание и достъп до уникални документи и специални колекции на културното наследство

12 – Радослав Спасов // Визуалната комуникация на локалната религиозност като част от българското културно наследство

13 – Boyan Bontchev, Valentina Terzieva, Yavor Dankov // Educational Video Game for Valchan Voivoda

14 – Ivan Naydenov, Ilko Adamov // Creation of Feasible Non-player Character

15 – Димо Чотров, Антоанета Ташева, Иван Момчев // Методология за проектиране и разработка на приложения с VR в областта на КИН

***

Година 2 / Брой 2

За изданието (брой 2)

1 – Zhelyu Vladimirov // Assessment of Cultural Heritage in the Town of Shumen by the Locals and Intentions to Contribute to its Development // Оценка на културното наследство в град Шумен от местните жители и намерения да допринесат за неговото развитие

2 – Vanya Lozanova-Stancheva // Tragic Orpheus. Orpheus on the Stage of the Old Attic Theater // Трагическият Орфей. Орфей на сцената на староатическия театър

3 – Стиляна Баталова // Покръстването на българите в ‘Acta Sanctorum’: интерпретации в зората на историко-филологическите изследвания от времето на барока // The Conversion of the Bulgarians in ‘Acta Sanctorum’: Interpretations at the Dawn
of Historical-philological Studies in the Age of Baroque

4 – Тереза Бачева // Папа Адриан от църквата „Св. арх. Михаил“ в Долнобешовишкия манастир // Pope Hadrian from the Church of St. Archangel Michael in the Monastery of Dolna Beshovitsa

5 – Aneliya Nikolova, Boyka Zlateva, Deyan Lesigyarski // Non-destructive Analyses of the Colour palette, Gilding and Varnish
of an Icon
// Недеструктивни анализи на цветовата палитра, позлатата и лаковото покритие на икона

6 – Ива Станоева // Традиционните женски дейности като културно наследство // Traditional Women’s Activities as Cultural Heritage

7 – Alexandre Kostov // The Professional Associations of Balkan Foresters until the First World War // Професионалните сдружения
на балканските лесовъди до Първата световна война

8 – Ивайло Начев // Изменящи се наследства. Градската топонимия в балканските столици през 90-те години на XX в. между промяната и приемствеността // Changing Legacies. Urban Toponymy in the Balkan Capitals in the 90-ies of Twentieth Century Between Change and Continuity

9 – Donika Georgieva, Vatyu Tanev // Creative Conservation: Tell Yunatsite Beyond the Conventional // Креативно опазване: Селищна могила „Юнаците“ отвъд конвенционалното

10 – Татяна Томова // Традиции и иновации в мануалните въздействия за рекреация и уелбийнг // Traditions and Innovations in the Manual Impacts in Recreation and Well-being

11 – Йордан Донев, Димитър Трендафилов, Румен Йосифов // Водна среда – ефективен инструмент за здравна превенция и закаляване // Aguatic environment – An Effective Tool for Health Prevention and Hardening

12 – Mihail Konchev, Dilyana Zaykova // Evaluation of the Diet of Crossfit Participants in a Crossfit Affiliate Box in Sofia, Bulgaria // Оценка на хранителния режим при занимаващи се с CrossFit в лицензирана зала в София, България

13 – Bistra Dimitrova, Svilen Neykov, Gergana Vasileva // The Multidimensional Content of Wellness Culture // Многоизмерното съдържание на уелнес културата

Logo

About Us


Contact Us