Изграждане и развитие на ЦВП „Наследство БГ“Creation and development of “Heritage BG” Centre of Excellence

Лаборатория за интерактивна карта на изкуствата в България

  • Начало
  • Новини
  • Лаборатория за интерактивна карта на изкуствата в България

На 08.01.2020 г. от 11.00 ч. в сградата на адрес ул. „Акад. Георги Бончев“, бл. 6 (София) се проведе церемония за „първа копка“ като начало на Строително-монтажни работи за „Лаборатория за интерактивна карта на изкуствата в България“ в изпълнение на проект № BG05M2OP001-1.001-0001 „Изграждане и развитие на център за върхови постижения „Наследство БГ“, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, приоритетна ос 1 „Научни изследвания и технологично развитие“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР)“.

Дейността ще бъде извършена в период от 180 дни от фирма „Девор“ ООД в помещения, които се стопанисват от Института за изследване на изкуствата при БАН.

След ремонтните дейности и доставката на оборудване, в помещенията ще се позиционира Лаборатория „Интерактивна карта на изкуствата в България“. В лабораторията екипи на Института за изследване на изкуствата ще изпълняват проекти, свързани с обработка, дигитализация, виртуализация и съхраняване на обекти от културното наследство на България.

Logo

About Us


Contact Us