Изграждане и развитие на ЦВП „Наследство БГ“Creation and development of “Heritage BG” Centre of Excellence

Кръгла маса на тема „По дирите на безценни документи“

  • Начало
  • Новини
  • Кръгла маса на тема „По дирите на безценни документи“

Във връзка с проект BG05M20P001-1.001-0001 „Изграждане и развитие на център за върхови постижения „Наследство БГ“ на 24.10.2019 г. в Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“ (НБКМ) се проведе кръглата маса на тема „По дирите на безценни документи“.

По време на събитието беше презентирана темата „Опознаване на книжовното наследство – традиции и перспективи“. Беше направена и  демонстрация в какъв вид документите стигат до библиотеката, как се обезпрашават, реставрират, дигитализират, как стават достъпни чрез сайта на Националната библиотека. В залата „История на книгата“ учени от НБКМ представиха и начинанието „Осинови книга“. Участниците в кръглата маса успяха да видят един от най-ценните експонати на Националната библиотека – Първи Видински сборник на Софроний Врачански от 1802 г. и се запознаха с българските ръкописи в международния регистър на ЮНЕСКО „Паметта на света”.

Дигитализацията на културното наследство на България и създаването на виртуална реалност е приоритет в стратегическите цели на проект BG05M20P001-1.001-0001 „Изграждане и развитие на център за върхови постижения „Наследство БГ” по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж”.

Logo

About Us


Contact Us