Изграждане и развитие на ЦВП „Наследство БГ“Creation and development of “Heritage BG” Centre of Excellence

Конкурс за попълване състава на екипа за изпълнение на научен проект – R1

Конкурс за попълване състава на екипа за изпълнение на научен проект Визуализация   на   историческото   наследство   на   Северозападна   България,   ХIV-ХIХ   в.   (фаза „Видин“), проект № BG05M2OP001-1.001-0001 “Изграждане и развитие на Център за върхови постижения „Наследство БГ“, финансиран от ОП НОИР 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие

Срок за подаване на документите: от 22.06.2020 до 26.06. 2020 г.

Обява за попълване състава на екипа за изпълнение на проект № BG05M2OP001-1.001-0001“Изграждане и развитие на Център за върхови постижения „Наследство БГ“

 Проект № BG05M2OP001-1.001-0001“Изграждане и развитие на Център за върхови постижения „Наследство БГ“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж 2014-2020 г.“ (ОП НОИР), съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие, набира изследовател R1 (без научна степен), които да изпълняват описаните функции и задължения в екипа за изпълнение на проекта:

1.Длъжност в екипа за изпълнениеИзследовател R1
2.Функции в екипа за изпълнениеЧлен на проектен екип. Експерт по културно-историческото наследство от османския период.
3.Необходимо образованиеМагистърска степен в професионално направление 2.2. (История и археология)
4.  Необходима експертиза  Владеене на турски, османо-турски и английски; опит в работата с културно-историческото наследство от османския период; опит в организиране на научни форуми; IT компетенции (работа с Ексел, Photoshop, създаване и поддръжка на интернет сайтове) 
5.Трудов стаж……..

Избраният член на екипа за изпълнение на проекта ще бъде назначен на срочен трудов договор и ще има право на възнаграждение за изпълнение на задълженията си, въз основа на реално отработени, отчетени и приети часове по ставката, определена в подписания административен договор, определена за 1 астрономичен час, съдържаща ефекта на разхода за възнаграждение и за вноски за осигуряване за сметка на осигурителя, но не повече от максималния брой часове, посочени по-долу:

длъжностИзследовател R1
функции по проектаЧлен на проектен екип
брой месеци по проектаШест месеца
допустим брой часове на ден4
допустим брой часове на месец72
часова ставка с включени осигурителни вноски30,54

Необходими документи за кандидатстване:

 • Заявление (свободен текст до Ръководителя на Научна програма)
 • Автобиография (CV европейски формат),
 • Диплома за висше образование,
 • Други дипломи, свидетелства и удостоверения за придобита квалификация,
 • Трудова книжка (когато е приложимо),
 • Списък на публикуваните научни публикации с участието на кандидата (когато е приложимо).
 • Справка за цитиранията на научните публикации (когато е приложимо).
 • Списък на изследователските проекти, в които е участвал кандидатът и бележка от работодателя, удостоверяващ участието му (когато е приложимо).
 • Списък на участията в научни конференции и симпозиуми (когато е приложимо)

Забележка: При подаването на документите се предоставят оригинали и копия на дипломите, другите документи за придобита квалификация и трудовата книжка. След сравняване на съдържанието, оригиналите се връщат на приносителя.

Документи се приемат от 22.06.2020 г. до 26.06.2020  г. всеки работен ден от 10:00 часа  до 13:00 часа на адрес:

гр. София, бул. „Цар Освободител“ № 15, Ректорат, Централно  крило, етаж 1, кабинет 114

Етапи на конкурса:

 1. Запознаване с документите на кандидатите и допускане до участие в процедурата на тези, които отговарят на изискванията.
 2. На 30.06.2020  г.  от 11:00 часа събеседване с допуснатите кандидати.
 3. Явилите се специалисти ще бъдат информирани писмено на 01.07.2020 г.
 4. Избраният специалист ще бъде назначен в екипа за управление на проекта според предвидения график на дейностите, за които е ангажиран.

За допълнителна информация:

За допълнителна информация: project@nasledstvo.uni-sofia.bg .

Телефони: 02 9308 / 575

Logo

About Us


Contact Us