Изграждане и развитие на ЦВП „Наследство БГ“Creation and development of “Heritage BG” Centre of Excellence

Конкурс за попълване състава на екипа на проект BG05M2OP001-1.001-0001 „Изграждане и развитие на Център за върхови постижения „Наследство БГ“

 • Начало
 • Актуални обяви
 • Конкурс за попълване състава на екипа на проект BG05M2OP001-1.001-0001 „Изграждане и развитие на Център за върхови постижения „Наследство БГ“

Конкурс за попълване състава на екипа на проект BG05M2OP001-1.001-0001 „Изграждане и развитие на Център за върхови постижения „Наследство БГ“

Срок за подаване на документите: от 24.01.2023 г. до 15,00 часа на 01.02.2023 г.

Проект BG05M2OP001-1.001-0001 „Изграждане и развитие на Център за върхови постижения „Наследство БГ“ по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, приоритетна ос 1 „Научни изследвания и технологично развитие“ набира

 • експерт „счетоводство“ – 1 брой, 4 часа на ден;
 • експерт „Стопански дейности с ограничен обхват, неразривно свързана с използването на научноизследователската инфраструктура“ – 1 брой, 4 часа на ден;
 • координатор проектна дейност – 1 брой, 4 часа на ден.

като част от екипа за управление на проекта,за изпълнение на следните функции и задължения:

Координатор „Проектна дейност“.

Отговаря за организиране и изпълнение на научноизследователския план на ЦВП. Взаимодейства с координатор „Провеждане на научни изследвания; НИРД“, координатор „Международен обмен на изследователи и изграждане на стратегически партньорства, международни и транснационални научноизследователски мрежи“ и координатор „Трансфер на знания, връзки с бизнеса“. Взаимодейства с експертите счетоводител, комуникация и координация, документооборот и архив, мониторинг. Координира подготовката и поддържането на необходимата документация. Следи за стриктното изпълнение на дейностите в срок, като подготвя месечни отчети и ги предава на водещия координатор. Докладва периодично за напредъка по извършваните операции и дейности на водещия координатор и/или на ръководителя на проекта. Участва в подготовката на междинните и заключителен доклади за изпълнението на проекта.

Експерт „Счетоводство“

Осигурява счетоводното обслужване на проекта: приема, съхранява и предава парични средства; извършва касови операции по предварително оформени от упълномощени лица приходно-разходни документи; води счетоводната документация според нормативните правила; подготвя документите за възнагражденията по проекта и проверява тяхното съответствие с подадените данни; предава и получава оформени документи и парични средства в обслужващите финансови институции; изготвя удостоверения и служебни бележки по изплатените възнаграждения; изпълнява и други конкретно възложени задачи, свързани с дейността; отговаря за съхраняваните в касата парични средства; носи отговорност за настъпили вреди за изразходвани парични средства срещу неоформени в съответствие с изискванията първични документи. Подпомага ръководителя на проекта и водещия координатор при подготовката на междинните и общия отчети.

Експерт „Стопански дейности с ограничен обхват“ (свързана с използването на инфраструктурата)

Отговаря за организиране и изпълнение на дейности за използване на научноизследователската инфраструктура (стопански с ограничен обхват) – Г1, Г2, Г3. Извършва подготовка и поддържа необходимата документация. Следи за стриктното изпълнение на дейностите в срок, като подготвя месечни отчети и ги предава на водещия координатор. Докладва периодично за напредъка по извършваните операции и дейности на водещия координатор и/или на ръководителя на проекта. Взаимодейства с експертите счетоводител, комуникация и координация, документооборот и архив, мониторинг. Участва в подготовката на междинните и заключителен доклади за изпълнението на проекта.

1.Длъжност в екипа за управлениеКоординатор „Проектна дейност“
2.брой месеци по проекта11 месеца – от февруари 2023 г. до декември 2023 г.
3.допустим брой часоведо 4 часа дневно
4.Необходимo образованиеОбразование: висше образование ОКС „бакалавър“ или „магистър“. Заемащ академична длъжност „доцент“ или „професор“. Притежаващ образователно-квалификационна степен „доктор“ или „доктор на науките“. Научни публикации и участие в научни и приложни проекти.
5.Трудов стажПридобит стаж по и опит в областта минимум 5 години.
1.Длъжност в екипа за управлениеЕксперт „Счетоводство
2.брой месеци по проекта11 месеца – от февруари 2023 г. до декември 2023 г.
3.допустим брой часоведо 4 часа дневно
4.Необходимo образованиеВисше образование – Социални, стопански и правни науки / икономика направление / магистър / счетоводство и контрол.
5.Трудов стажПридобит стаж по и опит в областта минимум 5 години.
1.Длъжност в екипа за управлениеЕксперт „Стопански дейности с ограничен обхват“ (свързана с използването на инфраструктурата)
2.брой месеци по проекта11 месеца – от февруари 2023 г. до декември 2023 г.
3.допустим брой часоведо 4 часа дневно
4.Необходимo образованиеВисше образование – Технически науки и/или Социални, стопански и правни науки.
5.Трудов стажПридобит стаж по и опит в областта минимум 5 години.

Необходими документи за кандидатстване

 • Заявление (свободен текст с посочена позиция, за която кандидатства лицето и посочени данни за контакт), адресирано до ръководителя на проекта,
 • Автобиография (CV европейски формат),
 • Копие от дипломи за висше образование,
 • Копия от други дипломи, свидетелства и удостоверения за придобити квалификация и правоспособност,
 • Копие от документ, удостоверяващ трудовия стаж и професионален опит в посочената област – трудова книжка (когато е приложимо), др.
 • Служебна бележка от работодател (когато е приложимо).

Документи се приемат електронно на имейл project@nasledstvo.bg в срока, посочен в обявата.

Етапи на конкурса

 1. Запознаване с документите на кандидатите и допускане до участие в процедурата на тези, които отговарят на изискванията.
 2. Събеседване с допуснатите кандидати на 03.02.2023 г. от 16:00 часа, което ще се проведе на адрес бул. „Цар Освободител“ № 15, етаж 1, кабинет 220 в сградата на СУ „Св. Климент Охридски“.

Допълнителна информация: project@nasledstvo.bg

Logo

About Us


Contact Us