Изграждане и развитие на ЦВП „Наследство БГ“Creation and development of “Heritage BG” Centre of Excellence

Конкурс за попълване състава на екипа за изпълнение на проект № BG05M2OP001-1.001-0001 „Изграждане и развитие на Център за върхови постижения „Наследство БГ“

 • Начало
 • Актуални обяви
 • Конкурс за попълване състава на екипа за изпълнение на проект № BG05M2OP001-1.001-0001 „Изграждане и развитие на Център за върхови постижения „Наследство БГ“

Конкурс за попълване състава на екипа за изпълнение на проект № BG05M2OP001-1.001-0001 „Изграждане и развитие на Център за върхови постижения „Наследство БГ“, финансиран от ОП НОИР 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие.

Срок за подаване на документите: от 18.08.2020 г. до 25.08.2020 г.

Обява за попълване състава на екипа за изпълнение на проект № BG05M2OP001-1.001-0001 „Изграждане и развитие на Център за върхови постижения „Наследство БГ“

Проект № BG05M2OP001-1.001-0001 „Изграждане и развитие на Център за върхови постижения „Наследство БГ“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж 2014-2020 г.“ (ОП НОИР), съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие, набира  изследовател R1, който да изпълнява описаните функции и задължения в екипа за изпълнение на проекта:

 Длъжност в екипа за изпълнениеИзследовател R1
1Функции в екипа за изпълнениеДа извършва научни изследвания под научно наблюдение, свързани с разработването и тестването на гео-информационна платформа за природното наследство на България; Да събира и обработва географска информация в ГИС формат; Да разработва ГИС бази данни и ГИС приложения; Да разширява, трансферира и прилага придобитите знания;
2Необходимо образованиеМагистърска степен по „Физическа география и ландшафтна екология“ – направление 4.4. Науки за Земята
3Необходима експертизаУмения за работа със специализиран ГИС софтуер и специализиран софтуер за предпечатна подготовка; Умение за работа със статистически данни и гео-статистически методи в ГИС; Опит в дейности, свързани с разработване и управление на пространствени бази данни; Опит в дейности, свързани с опазването на околната среда и природното наследство; Участие в поне един научен проект в областта на екосистемните услуги; Участие с поне един доклад в научна конференция за екосистемни услуги.
4Трудов стажНе се изисква трудов стаж по специалността

Необходими документи за кандидатстване:

 • Заявление (свободен текст до директора на НИГГГ – БАН
 • Автобиография (CV европейски формат)
 • Диплома за висше образование
 • Други дипломи, свидетелства и удостоверения за придобита квалификация
 • Трудова книжка (когато е приложимо)
 • Служебна бележка (когато е приложимо)

Забележка: При подаването на документите се предоставят оригинали и копия на дипломите, другите документи за придобита квалификация и трудовата книжка. След сравняване на съдържанието, оригиналите се връщат на приносителя.

Документи се приемат от 18.08.2020 г. до 25.08.2020 г. всеки работен ден от 10:00 до 16:00 часа на адрес: гр. София, ул. Акад. Г. Бончев, бл. 3. Национален институт по геофизика, геодезия и география при БАН, административен отдел

Етапи на конкурса:

 1. Запознаване с документите на кандидатите и допускане до участие в процедурата на тези, които отговарят на изискванията.
 2. Допуснатите кандидати ще бъдат информирани писмено на 26.08.2020 г.
 3. На 28.08.2020 г. събеседване с допуснатите кандидати от 9,00 часа в НИГГГ – БАН, ст. 307.
 4. Избраният кандидат ще бъде назначен в екипа за изпълнение на посочените дейности по проекта според предвидения график на дейностите, за които е ангажиран.

За допълнителна информация:

mknikolova@gmail.com

stoyanovavelimira@gmail.com

Телефон: 02 979 3390

Logo

About Us


Contact Us