Изграждане и развитие на ЦВП „Наследство БГ“Creation and development of “Heritage BG” Centre of Excellence

Кирило-Методиевският научен център при БАН търси изследовател R2 (с научна степен),

  • Начало
  • Изтекли обяви
  • Кирило-Методиевският научен център при БАН търси изследовател R2 (с научна степен),

[Публикувано на 02.05.2019]

Конкурс за попълване състава на екипа за изпълнение на проект , проект № BG05M2OP001-1.001-0001 “Изграждане и развитие на Център за върхови постижения „Наследство БГ“
Кирило-Методиевският научен център при БАН, обявява Конкурс за попълване състава на екипа за изпълнение на проект , проект № BG05M2OP001-1.001-0001 “Изграждане и развитие на Център за върхови постижения „Наследство БГ“, финансиран от ОП НОИР 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие

Срок за подаване на документите: от 03.05.2019 г. до 10.05.2019 г.
За повече информация вижте този файл.

Logo

About Us


Contact Us