Изграждане и развитие на ЦВП „Наследство БГ“Creation and development of “Heritage BG” Centre of Excellence

ИЕФЕМ представи сборник „Българският социализъм: идеология, всекидневие, памет“

  • Начало
  • Новини
  • ИЕФЕМ представи сборник „Българският социализъм: идеология, всекидневие, памет“

На 12 май 2022 г. в зала 19 на Института за етнология и фолклористика с Етнографски музей при БАН се проведе представянето на сборника „Българският социализъм: идеология, всекидневие, памет“, публикуван в края на 2021 г. в Издателство на БАН „Проф. Марин Дринов“ със съставители Ана Лулева, Иванка Петрова, Петър Петров, Светла Казаларска и Яна Янчева. Представянето беше излъчвано в платформата за видеоконферентни връзки Zoom и във фейсбук страницата на института, където наблюдавахме много голям зрителски интерес. Домакин на събитието беше секция „Етнология на социализма и постсоциализма” в ИЕФЕМ, чиито членове организираха и проведоха на 7 – 9 ноември 2019 г. в София международната научна конференция „(Пре)осмисляйки социализма. Знание, памет и забрава за социалистическото минало“. Заместник-директорът на ИЕФЕМ доц. д-р Иванка Петрова поздрави присъстващите и поднесе приветствие от името на ръководството. Тя благодари на екипа съставители на сборника и на всички членове на секцията, участвали в подготовката на конференцията, като обърна внимание, че финансирането на изданието е осигурено от проект „Изграждане и развитие на Център за върхови постижения „Наследство БГ“, разработван по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“.

Доц. д-р Петър Петров, ръководител на секцията, въведе присъстващите в духа на времето и на представените в сборника проблеми с кратка презентация за село Виден, общ. Павел баня. Примерът с развитието на селото, претърпяло коренно преструктуриране на физическото и социалното му пространство в резултат на язовирното строителство и колективизацията, беше представен като умален модел на развитието в социалистическа България. Доц. Петров изтъкна, че поставяните пред малката селска общност проблеми в хода на преустройството на всекидневния им живот, са част от проблемите, които разглеждат и авторите в сборника. Проф. д-р Ана Лулева, ръководител на проекта за подготовка на международната конференция и за издаване на сборника, припомни значението и резултатите от международната научна конференция и разказа за дългия  процес по създаването на сборника.

Рецензентът на изданието доц. д-р Светла Ракшиева подчерта интердисциплинарния му характер, значимостта и многообразието на темите, актуалността на изследваните проблеми. Според нея с представените в сборника статии се издигат на нов етап изследванията на социализма като система, култура, начин на живот и близко минало. Вторият рецензент доц. д-р Николай Вуков посочи разнообразието на аспекти от живота на българите през десетилетията на социализма, задълбочените изследователски усилия на авторите и аналитичната дълбочина на представените текстове. Той оцени сборника като значимо научно постижение в антропологичните изследвания на този период и пожела широка и диалогично настроена читателска аудитория.

На добър час! 

Гледайте представянето на сборника на фейсбук страницата на ИЕФЕМ >>> https://www.facebook.com/iefem/videos/523980546031490/

Logo

About Us


Contact Us