Изграждане и развитие на ЦВП „Наследство БГ“Creation and development of “Heritage BG” Centre of Excellence

Наследство БГ

Наследство

Проектът се изпълнява от дванадесет водещи организации, които са фундамент на националната научна инфраструктура в сферите на „Културните и творческите сектори (архитектура, филми, ТВ, видео игри и мултимедия), културно наследство, дизайн, включително моден дизайн, фестивали, музика, сценични и визуални изкуства, издателска дейност, радио“. Чрез своята дейност оказват ключово влияние върху управлението и опазването на културното наследство (КН), управлението на защитени местности и опазването на околната среда, развитието на регионите, образованието, различни икономически сектори от креативните и рекреативните индустрии, развитието на библиотечно, музейно и архивно дело, изкуствата и други. Водещи са в подготовката на студенти, докторанти, пост-докторанти, в изпълнението на проекти и качеството на публикации.

Водеща организация за реализиране на дейностите по проект  BG05M2OP001-1.001-0001 „Изграждане и развитие на Център за върхови постижения „Наследство БГ“ е Софийски университет „Св. Климент Охридски“ (СУ). Партньори са още единадесет образователни и научни организации:

 • Технически университет – София (ТУ)
 • Университет по архитектура, строителство и геодезия (УАСГ)
 • Национална спортна академия „Васил Левски“ (НСА)
 • Национален институт по геофизика, геодезия и география при БАН (НИГГГ)
 • Институт за етнология и фолклористика с Етнографски музей при БАН (ИЕФЕМ)
 • Институт за изследване на изкуствата при БАН (ИИИзк)
 • Институт за литература при БАН (ИЛ)
 • Кирило-методиевски научен център при БАН (КМНЦ)
 • Институт за балканистика с Център по тракология „Проф. Александър Фол“ при БАН (ИБЦТ)
 • Национална библиотека „Св. Св. Кирил и Методий“ (НБКМ)
 • Регионален исторически музей – София (РИМ)

Цел и очаквани резултати

Основна цел на проекта е да се изгради съвременна инфраструктурата за научноизследователска и иновационна дейност в сферите на креативните и рекреативните индустрии (Център за върхови постижения „Наследство БГ“). Очакваният резултат е създаване на условия за разработване на съвременни технологии и развитие на пазарно-ориентирани научни изследвания, които да допринесат за: (-) преодоляване изоставането на страната ни спрямо водещите научни центрове на европейско и световно ниво; (-) интегриране на български научни организации в европейското изследователско пространство; (-) изграждане на устойчиви партньорства с водещи европейски университети и институти; (-) засилване на връзката „наука–бизнес“.

Планирани дейности

В изпълнение на планираните дейности по проекта започва изграждането на разпределена научноизследователска система с мрежова свързаност между отделните модули, с алтернативни комуникационни канали, със съвременни условия за научни изследвания и развойна дейност, с принос за икономиката, социалната сфера и околната среда чрез разпространение и трансфер на знания. Материалната инфраструктура на Центъра за върхови постижения „Наследство БГ“ ще е разположена на 10 различни места в столицата (в сгради на СУ, сграда на УАСГ, сгради на ИЕФЕМ, ИЛ, ИИИзк, КМНЦ, НБКМ и др.). Ще бъде изградена и специфична техническата и технологичната инфраструктура, базирана на модерен Център за данни „Наследство БГ“ (Data-Center), Интеграционен портал „Наследство БГ“ и множество специализирани лаборатории.

Планирано е изграждането на специализирани звена, като: Централна научно-изследователска лаборатория за документиране и моделиране на недвижимото културно наследство, Централна научно-изследователска лаборатория за консервация и реставрация на недвижимото културно наследство, Лаборатория „Виртуална история на българската литература“, Лаборатория „Интерактивна карта на изкуствата в България“, Дигитален архивен център за движимо културно наследство, Лаборатория „Дигитален етнографски музей“, Лаборатория по консервация и реставрация на документално наследство, Лаборатория за консервация и реставрация на книжовни паметници, Национална образователна телевизия и др.

След изграждане на новата инфраструктура на Центъра за върхови постижения „Наследство БГ“, в нея ще работят учени според специализацията си, но в интегрирани екипи за интердисциплинарни изследвания и практики. Интердисциплинарната научна дейност, базирана на модерен научноизследователски комплекс, ще е насочена към фундаментални, приложни и експериментални изследвания, а също така и към развойна дейност. Екипите ще положат усилия и за установяване на контакти със сходни европейски екипи за съвместни дейности и участие в конкурси за финансиране на проекти.

Обекти на българското културно наследство ще бъдат изследвани, обработени, описани и каталогизирани в специализираните лаборатории. Образци на културното наследство ще бъдат проучвани и относно потенциал за социални, икономически и екологични ефекти на регионално, национално и местно ниво. Резултатите ще са пряко приложими в практиката, свързана с жизнения цикъл на процесите в науката, образованието, социалната сфера, бизнеса. Реален принос се очаква от формирането на корпуси от нови знания или значително подобрени знания, разработването на приложни продукти и електронни услуги.

Достъп до резултатите

До резултатите от дейността на Центъра за върхови постижения „Наследство БГ“ ще бъде осигурен достъп чрез онлайн портал (текст, аудио, видео, продукти с виртуална реалност и пр.), а разработените продукти и услуги (на няколко езика) ще бъдат разпространявани сред училища, читалища, сдружения на различни общности в България и чужбина. Те ще бъдат достъпни и за бизнеса, за последваща употреба в креативните и рекреативните индустрии.

За връзка с екипа по проекта: project@nasledstvo.uni-sofia.bg

Изтеглете нашата брошура

Logo

About Us


Contact Us