Изграждане и развитие на ЦВП „Наследство БГ“Creation and development of “Heritage BG” Centre of Excellence

Започнаха строително-ремонтните дейности в основната сграда на ЦВП „Наследство БГ“

  • Начало
  • Новини
  • Започнаха строително-ремонтните дейности в основната сграда на ЦВП „Наследство БГ“

На 18 юни 2020 г., в сградата на ул. „Ген. Йосиф В.  Гурко“ № 7а (гр. София), се проведе т. нар. „първа копка“ за строително-ремонтните дейности по проект BG05M2OP001-1.001-0001 „Изграждане и развитие на център за върхови постижения „Наследство БГ“. Сградата е паметник на културата от местно значение, а за ремонтирането й е получено одобрение от НИНКН. Дарена е на Университета от професор по медицина.

На събитието присъства Ректора на СУ „Св. Климент Охридски“ проф. дфн Анастас Герджиков, представители на всички партньори по проекта и гости.

Ръководителят на проекта чл.-кол. проф. дин Иван Илчев откри събитието и запозна присъстващите с историята на сградата. Представи перспективите за развитие на ЦВП „Наследство БГ“ и приносът му за социализация на културното и природното наследство на България.

Ректорът на СУ „Св. Климент Охридски“ проф. дфн Анастас Герджиков сподели пред присъстващите удовлетворение от това, че сградата, намираща се в центъра на столицата, най-после ще отвори врати. Така ще се създадат възможности в нея да се представят постижения на науката и образованието, резултати от дейността на университети и на институти към БАН.

Дейностите в сградата са във връзка с обществена поръчка „Изпълнение на инженеринг (изготвяне на работен инвестиционен проект, изпълнение на СМР и упражняване на авторски надзор) на обект представителна сграда на Център за върхови постижения ул. „Ген. Гурко“ № 7, гр. София по проект № BG05M2OP001-1.001-0001 „Изграждане и развитие на Център за върховни постижения „Наследство БГ“, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, приоритетна ос 1 „Научни изследвания и технологично развитие“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР)“. За изпълнител на поръчката е избрана фирма „СТРОИТЕЛ“ ЕООД. Изпълнителят следва да изготви инвестиционен проект, да изпълни строително-монтажни, реставрационни и др. необходими дейности за обекта, да упражни авторски надзор по време на строителството, да приключи строителството и да изготви екзекутивен проект (при необходимост), да осигури гаранционна поддръжка. Срокът за изпълнение е 180 календарни дни. Общата стойност на договора е 782400 лв. (с ДДС).

Logo

About Us


Contact Us