Изграждане и развитие на ЦВП „Наследство БГ“Creation and development of “Heritage BG” Centre of Excellence

На 11 юни 2020 г. бяха връчени четири договора за доставка на апаратура за Центъра по архиометрия

  • Начало
  • Новини
  • На 11 юни 2020 г. бяха връчени четири договора за доставка на апаратура за Центъра по архиометрия
11 юни

В сградата на Центъра архиометрия към Софийски университет „Св. Климент Охридски“ (София, ж.к. Лозенец, ул. „Галичица“ № 35) на 11.06.2020 г. бяха връчени договорите на избраните изпълнители по обществена поръчка с предмет „Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на специализирано оборудване за нуждите на Център по архиометрия с лаборатория по консервация и реставрация в изпълнение на проект № BG05M2OP001-1.001-0001 „Изграждане и развитие на център за върхови постижения „Наследство БГ“, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, приоритетна ос 1 „Научни изследвания и технологично развитие“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР), разделена на 4 обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1: Доставка на спектрометри; Обособена позиция № 2: Доставка на лазерен скенер с полеви компютър; Обособена позиция № 3: Доставка на система за дигитална радиография; Обособена позиция № 4: Доставка на лазерен геодезически скенер“.

Договорът за доставка на спектрометри (обособена позиция №1) е на стойност 163450,00 лв. без ДДС и ще се изпълнява от фирма „Инфолаб“ ООД (https://www.infolab-bg.com/).

„НДТ Продукти и системи“ ООД (https://www.ndt-ps.com/index.php/bg/) ще изпълнява договор по обособена позиция №3 и ще достави система за дигитална радиография на стойност 220166,00 лв. без ДДС.

За обособена позиция 4 (доставка на лазерен геодезически скенер) е сключен договор с фирмата „Солитех“ АД (https://www.solitech.bg/bg/) на стойност 94350,00 лв. без ДДС.

„Евромаркет – БРД“ ЕООД (http://www.euromarket.bg/) ще изпълни договор на стойност 90830,00 лв. без ДДС за доставка на лазерен скенер с полеви компютър (обособена позиция №2).

Чрез дообордуването на Центъра по архиометрия ще се създадат необходимите условия за научни и научноприложни архиометрични изследвания и разработки, за обучение на специалисти по консервация и реставрация.

Logo

About Us


Contact Us