Изграждане и развитие на ЦВП „Наследство БГ“Creation and development of “Heritage BG” Centre of Excellence

Дискусионна среща с лекция събра два научни екипа на Центъра за върхови постижения „Наследство БГ“

  • Начало
  • Новини
  • Дискусионна среща с лекция събра два научни екипа на Центъра за върхови постижения „Наследство БГ“

На 29.11.2021 г. от 11:00 ч. в заседателната зала на Института за етнология и фолклористика с Етнографски музей при Българска академия на науките (София, ул. „Акад. Г. Бончев“, бл. 6, ет. 7) се проведе дискусионна среща с лекция на тема: “Съвременни методи за оценка на елементи на нематериалното културно наследство”, представена от чл.-кор. проф. д.изк. Мила Сантова.

Събитието бе организирано съвместно от екипите на проектите „Политики за опазване и социализиране на (нематериално и движимо) културно наследство“ и „Политики за опазване и популяризиране на недвижимите културни ценности с местно значение в България. Етноложки анализ по примерите на общините Балчик, Каварна, Гърмен и Сандански“ в изпълнение на дейност Б по проект BG05M2OP001-1.001-0001 ИЗГРАЖДАНЕ И РАЗВИТИЕ НА ЦЕНТЪР ЗА ВЪРХОВИ ПОСТИЖЕНИЯ „НАСЛЕДСТВО БГ“ и на научно-приложения семинар „Изследователски методи в етнологията и антропологията“ на секция „Балканска етнология“ към ИЕФЕМ – БАН.

Лекцията представи основни принципи и методи за оценка на артефакти и елементи на  културното наследство. Беше очертана разликата в подходите за тази оценка, касаещи нормативната база, която е специфична за двата типа наследства, както и начините, по които те се конституират като такива. Бяха представени примери за добри практики. Обсъдени бяха и възможните проблеми, които биха могли да възникнат при подготовката за вписване на елементи и артефакти в различните листи на ЮНЕСКО. Разгледана беше темата за синергията на различните конвенции, за по-доброто съхранение на артефакти и елементи.

Учените от двата проектни екипа обсъдиха методологичните предизвикателства, с които се сблъскват и възможни решения за тяхното преодоляване, провокирани от и предложени в рамките на лекцията.

Logo

About Us


Contact Us