Изграждане и развитие на ЦВП „Наследство БГ“Creation and development of “Heritage BG” Centre of Excellence

В процес на изпълнение е обществена поръчка за комуникационна свързаност

  • Начало
  • Новини
  • В процес на изпълнение е обществена поръчка за комуникационна свързаност

На 23.12.2020 г., при спазване на мерките за безопасност и сигурност, ръководителят на проекта чл.-кор. проф. дин Иван Илчев връчи на изпълнителния директор на „Еволинк“ АД г-н Бисер Цонев договор за „Осигуряване на комуникационна свързаност за нуждите на Център за данни (Data Center) и научноизследователски инфраструктури и лаборатории в изпълнение на проект № BG05M2OP001-1.001-0001 „Изграждане и развитие на център за върхови постижения „Наследство БГ“, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, приоритетна ос 1 „Научни изследвания и технологично развитие“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР)“.

Избраният изпълнител „Еволинк“ АД с подизпълнител „Лирекс БГ“ ООД са ангажирани да реализира: доставка на необходимо мрежово оборудване; изграждане и въвеждане в експлоатация на комуникационна мрежа; техническа поддръжка на изградената мрежа за свързаност между лабораториите и научните звена на Центъра за върхови постижения „Наследство БГ“. Максималната обща стойност на договора е до 634 902 лв. (с ДДС).

Logo

About Us


Contact Us