Изграждане и развитие на ЦВП „Наследство БГ“Creation and development of “Heritage BG” Centre of Excellence

Апробиране на презентации, подготвени по проект „Политики за опазване и социализиране на (нематериално и движимо) културно наследство“ – ИЕФЕМ

  • Начало
  • Новини
  • Апробиране на презентации, подготвени по проект „Политики за опазване и социализиране на (нематериално и движимо) културно наследство“ – ИЕФЕМ

През месец май 2021 г. членове на екипа от Института за етнология и фолклористика с етнографски музей (ИЕФЕМ) при БАН, работещ по проект „Политики за опазване и социализиране на (нематериално и движимо) културно наследство“, се срещнаха с деца от различни възрастови групи, пред които представиха подготвени материали, свързани с културното наследство. Представените материали – презентации, са част от визуално илюстриран обучителен пакет, посветен на политиките за опазване на наследството, върху който работят учените участващи в проекта. Неговата цел е на достъпен език да бъдат представени различни сфери на културното наследство (нематериално и движимо), значими културни институции, отговорни за неговото опазване, прилаганите политики за това. Идеята е той да бъде използван в музейна среда и в образователната сфера, за да добият подрастващите повече знание за същността и ценността на различни артефакти и елементи на културното наследство, които трябва да бъдат опазвани както чрез реализирането на различни културни политики от страна на държавата, така и от всички нас като общество.

На 13 май 2021 г. гл. ас. д-р Стела Ненова от ИЕФЕМ–БАН представи изготвената от нея презентация „Читалището – дом на старите традиции“ пред учениците от 6 „д“ клас на 4 ОУ „Проф. Джон Атанасов“. Тя ги запозна с историята и спецификите на културната институция, с нейната роля в опазването и социализирането на материалното и нематериалното културно наследство на местните общности. В съпътстващата представянето дискусия учениците споделиха и свои преки впечатления и личния си допир с традициите, както и от участията си в организирани от различни читалища инициативи, свързани с културното наследство.

На 20 май 2021 г. гл. ас. д-р Даниел Фокас от ИЕФЕМ–БАН пред друга паралелка на същото училище – 6 „а“ клас, представи презентацията си „Що е то движимо културно наследство (ДКН)?“. В нея бе описано съдържанието на термина ДКН и бяха посочени и разгледани примери за този тип наследство. Темата и богатият илюстративен материал предизвика интереса на учениците. В рамките на часа младите хора научиха как да разпознават ДКН, какъв е механизмът за неговото регистриране и пътят за неговото опазване и социализиране като културна ценност. В оживената дискусия след презентацията учениците дадоха примери от собствения си опит.

В рамките на апробирането на изготвени по проекта обучителни визуални материали бе и представянето на презентацията на гл. ас. д-р Ива Станоева от ИЕФЕМ–БАН „Какво са умеели момичетата преди повече от 100 години“, посветена на традиционните женски дейности предене, тъкане, везане и плетене. Тя е насочена към ученици от различни възрасти и целта ѝ е да ги запознае със значимостта на тези умения за хората в миналото и колко е важно днес да ги опазваме, защото те, както и създадените чрез тях тъкани и облекла, са част от културното ни наследство – нематериално и материално. Истинско предизвикателство бе представянето ѝ пред ученици, завършващи основното си образование – на 18 май 2021 г. пред 7 „в“ клас от 4 ОУ „Проф. Джон Атанасов“, и пред такива, на които то предстои – на 19 май 2021 г. пред 4 група на 59 ДГ „Елхица“, гр. София. Представянето бе съобразено с възрастовите особености на аудиторията и бе посрещнато с интерес. Децата задаваха въпроси, споделяха и за срещи с тези традиции и артефакти в семейството си и в музеите.

Учените, реализиращи проекта, са благодарни на учителите и ръководствата на двете столични учебни заведения – 4 ОУ „Проф. Джон Атанасов“ и 59 ДГ „Елхица“, за предоставената възможност да бъдат представени изготвените от тях презентации. Реакциите на различните по възраст ученици, техните въпроси и разкази за „срещи“ с наследството, както и мнението и препоръките на учителите, са от изключителна важност за по-нататъшната работа на екипа по оптимизирането на изготвените вече презентации и при подготовката на нови.

Logo

About Us


Contact Us