Изграждане и развитие на ЦВП „Наследство БГ“Creation and development of “Heritage BG” Centre of Excellence

Обяви

Актуални обяви

[Публикувано на 03.08.2020]

Обява за попълване състава на екипа за изпълнение на проект № BG05M2OP001-1.001-0001 “Изграждане и развитие на Център за върхови постижения „Наследство БГ“ – изследовател R3

Проект № BG05M2OP001-1.001-0001“Изграждане и развитие на Център за върхови постижения „Наследство БГ“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж 2014-2020 г.“ (ОП НОИР), съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие, изследовател R3 (защитил докторска степен и развил известна самостоятелност при провеждане на научни изследвания), който да изпълнява описаните функции и задължения в екипа за изпълнение на проекта:

1.

Длъжност в екипа за изпълнение

Изследовател R3

2.

Функции в екипа за изпълнение

Изследовател в областта на палеославистиката (археография; работа с изворов материал; текстология и съпоставителни литературни проучвания).

3.

Необходимо образование

Докторска степен и хабилитация (доцентура) в областта на филологическите науки

4.

 Необходима експертиза

 

Минимум 5 годишен опит в работа със средновековни славянски текстове.

Минимум 5 годишен опит в работа с архиви (старославянски и съвременни).

Отлично владеене на полски език, включително умения за работа с ръкописни източници и преводи.

Опит в работа по проекти.

Необходими документи за кандидатстване:

 • Заявление (свободен текст до Ръководителя на Научна програма)
 • Автобиография (CV европейски формат),
 • Диплома за висше образование,
 • Други дипломи, свидетелства и удостоверения за придобита квалификация,
 • Трудова книжка (когато е приложимо),
 • Списък на публикуваните научни публикации с участието на кандидата (когато е приложимо).
 • Списък на изследователските проекти, в които е участвал кандидатът и бележка от работодателя, удостоверяващ участието му (когато е приложимо).
 • Списък на участията в научни конференции и симпозиуми (когато е приложимо)

Забележка: При подаването на документите се предоставят оригинали и копия на дипломите, другите документи за придобита квалификация и трудовата книжка. След сравняване на съдържанието, оригиналите се връщат на приносителя.

Документи се приемат от 04.08.2020 г. до 11.08.2020 г. всеки работен ден от 10.00 до 16.30 часа на адрес:

гр. София, ул. „Московска“ № 13, КМНЦ, етаж 2,

Етапи на конкурса:

 1. Запознаване с документите на кандидатите и допускане до участие в процедурата на тези, които отговарят на изискванията.
 2. На 12.08.2020 г. събеседване с допуснатите кандидати.
 3. Явилите се специалисти ще бъдат информирани писмено до 15.08.2020 г.
 4. Избраният специалист ще бъде назначен в екипа за управление на проекта според предвидения график на дейностите, за които е ангажиран.

За допълнителна информация:

За допълнителна информация: kmnc@kmnc.bg

Телефони: 02 9870261; 0876396600

***

[Публикувано на 10.06.2020]

Конкурс за попълване състава на екипа за изпълнение на проект, проект № BG05M2OP001-1.001-0001 “Изграждане и развитие на Център за върхови постижения „Наследство БГ“, финансиран от ОП НОИР 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие

Срок за подаване на документите: от 10.06.2020 до 19.06.2020 г.

Обява за попълване на състава на екипа за изпълнение на проект № BG05M2OP001-1.001-0001 „Изграждане и развитие на център за върхови постижения „Наследство БГ““, Дейност Б – „Културното наследство в архивите на Института за изследване на изкуствата: интерактивна карта на изкуствата в България“

Проект № BG05M2OP001-1.001-0001 „Изграждане и развитие на център за върхови постижения „Наследство БГ““, финансиран от ОП НОИР 2014 – 2020 г., съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие, набира Изследовател R2 (с научна степен), който да изпълнява описаните функции и задължения в екипа за изпълнение на проекта:

 

Длъжност в екипа за изпълнение

Изследовател R2

Изследовател R2

1.       

Функции в екипа за изпълнение

–          Участие в създаването на концепция за бази данни в Музикалнофолклорния архив;

–          Участие в семинарите на проекта;

–          Методическо ръководство при описването на архивни единици.

–          Участие в семинарите на проекта;

–          Участие в публикуването на сборници с материали от семинарите по проекта;

 

2.       

Необходимо образование

ОНС доктор в едно от професионалните направления:

8.3. Музикознание и музикално изкуство (етномузикология)

ОНС доктор в едно от професионалните направления:

8.3. Музикознание и музикално изкуство

3.       

Необходима експертиза

Публикувани поне 6 научни статии в специализирани издания в областта на етномузикологичните изследвания

 

Публикувани поне 6 научни статии в специализирани издания в областта на музикологичните изследвания

4.       

Трудов стаж

Най-малко 3 години трудов стаж като изследовател

Най-малко 3 години трудов стаж като изследовател

Необходими документи за кандидатстване:

 • Заявление (в свободен текст до Ръководителя на проекта чл.кор. проф. Иван Илчев)
 • Автобиография (CV европейски формат)
 • Диплом за висше образование
 • Други дипломи, свидетелства и удостоверения за придобита квалификация
 • Заповед за зачисляване в ОНС „доктор“ (когато е приложимо)
 • Трудова книжка (когато е приложимо)
 • Списък научни публикаци на кандидата (когато е приложимо)
 • Справка за цитиранията на научните публикации (когато е приложимо)
 • Списък на изследователските проекти, в които е участвал кандидатът, и бележка от работодателя, удостоверяващ участието му (когато е приложимо)
 • Списък на участията в научни конференции и симпозиуми (когато е приложимо)

Забележка: При подаването на документите се предоставят оригинали и копия на дипломите, другите документи за придобита квалификация и трудовата книжка. След сравняване на съдържанието, оригиналите се връщат на приносителя.

Документи се приемат от 10.06.2020 до 19.06.2020 г. всеки работен ден от 10.00 до 15.00 часа на адрес София, ул. „Кракра“ № 21, Институт за изследване на изкуствата при БАН, отдел Административно обслужване.

Етапи на конкурса:

 1. Запознаване с документите на кандидатите и допускане до участие в процедурата на тези, които отговарят на изискванията.
 2. На 24.06.2020 г. събеседване с допуснатите кандидати.
 3. Явилите се изследователи ще бъдат информирани за резултата писмено до 26.06.2020 г.
 4. Избраните изследователи ще бъдат назначени в екипа за изпълнение на дейност Б по проекта според предвидения график на дейностите, за които са ангажирани.

За допълнителна информация:

Тел.: 02/944 24 14

office@artstudies.bg

***

Конкурс за попълване на състава на екипа за изпълнение на проект № BG05M2OP001-1.001-0001 „Изграждане и развитие на център за върхови постижения „Наследство БГ“, финансиран от ОП НОИР 2014 – 2020 г., съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие

Срок за подаване на документите: от 10.06.2020 до 19.06.2020 г.

Обява за попълване на състава на екипа за изпълнение на проект № BG05M2OP001-1.001-0001 „Изграждане и развитие на център за върхови постижения „Наследство БГ““, Дейност Б – „Културното наследство в архивите на Института за изследване на изкуствата: интерактивна карта на изкуствата в България“

Проект № BG05M2OP001-1.001-0001 „Изграждане и развитие на център за върхови постижения „Наследство БГ““, финансиран от ОП НОИР 2014 – 2020 г., съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие набира Изследовател R3, който да изпълнява описаните функции и задължения в екипа за изпълнение на проекта:

 

Длъжност в екипа за изпълнение

Изследовател R3

1.       

Функции в екипа за изпълнение

–          Участие в създаването на концепция за бази данни в архив „Музика“ – „Църковна музика“;

–         Участие в семинарите на проекта;

–        Участие в публикуването на сборници с материали от семинарите по проекта;

–          Методическо ръководство при описването на архивни единици.

2.       

Необходимо образование

ОНС доктор в едно от професионалните направления:

8.3. Музикознание и музикално изкуство

3.       

Необходима експертиза

Публикувани поне 2 монографии и 20 научни статии в специализирани издания в областта на историята на църковната музика в България

4.       

Трудов стаж

Поне 10 години трудов стаж като изследовател-музиколог

Необходими документи за кандидатстване:

 • Заявление (в свободен текст до Ръководителя на проекта чл.кор. проф. Иван Илчев)
 • Автобиография (CV европейски формат)
 • Диплом за висше образование
 • Други дипломи, свидетелства и удостоверения за придобита квалификация
 • Заповед за зачисляване в ОНС „доктор“ (когато е приложимо)
 • Трудова книжка (когато е приложимо)
 • Списък научни публикации на кандидата (когато е приложимо)
 • Справка за цитиранията на научните публикации (когато е приложимо)
 • Списък на изследователските проекти, в които е участвал кандидатът, и бележка от работодателя, удостоверяващ участието му (когато е приложимо)
 • Списък на участията в научни конференции и симпозиуми (когато е приложимо)

Забележка: При подаването на документите се предоставят оригинали и копия на дипломите, другите документи за придобита квалификация и трудовата книжка. След сравняване на съдържанието, оригиналите се връщат на приносителя.

Документи се приемат от 10.06.2020 до 19.06.2020 г. всеки работен ден от 10.00 до 15.00 часа на адрес София, ул. „Кракра“ № 21, Институт за изследване на изкуствата при БАН, отдел Административно обслужване.

Етапи на конкурса: 

 1. Запознаване с документите на кандидатите и допускане до участие в процедурата на тези, които отговарят на изискванията.
 2. На 24.06.2020 г. събеседване с допуснатите кандидати.
 3. Явилите се изследователи ще бъдат информирани за резултата писмено до 26.06.2020 г.
 4. Избраният изследовател ще бъде назначен в екипа за изпълнение на дейност Б по проекта според предвидения график на дейностите, за които е ангажиран.

За допълнителна информация:

Тел.: 02/944 24 14

office@artstudies.bg

***

Конкурс за попълване на състава на екипа за изпълнение на проект № BG05M2OP001-1.001-0001 „Изграждане и развитие на център за върхови постижения „Наследство БГ“, финансиран от ОП НОИР 2014 – 2020 г., съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие

Срок за подаване на документите: от 10.06.2020 до 19.06.2020 г.

Обява за попълване на състава на екипа за изпълнение на проект № BG05M2OP001-1.001-0001 „Изграждане и развитие на център за върхови постижения „Наследство БГ““, Дейност Б – „Културното наследство в архивите на Института за изследване на изкуствата: интерактивна карта на изкуствата в България“

Проект № BG05M2OP001-1.001-0001 „Изграждане и развитие на център за върхови постижения „Наследство БГ““, финансиран от ОП НОИР 2014 – 2020 г., съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие, набира специалист/експерт, който да отговаря на следните изисквания:

 

Длъжност в екипа

Висше образование и област (професионално направление)

Стаж (професионално направление; брой години)/професионален опит

1.       

Специалист за реставрация, дигитализация и идентификация на архивни документи в архив „Архитектура“

Висше образование ОКС‚ Магистър  в област „Архитектура на сгради и комплекси“.

Придобита пълна проектантска правоспособност

 

Участие в най-малко три архитектурни проекта, свързани с културното наследство.

 

Необходими документи за кандидатстване:

 • Заявление (в свободен текст с посочена позиция, по която се кандидатства, до Ръководителя на проекта чл.кор. проф. Иван Илчев)
 • Автобиография (CV европейски формат)
 • Диплом за висше образование
 • Други дипломи, свидетелства и удостоверения за придобита квалификация
 • Трудова книжка (когато е приложимо)
 • Списък научни публикации на кандидата (когато е приложимо)

Забележка: При подаването на документите се предоставят оригинали и копия на дипломите, другите документи за придобита квалификация и трудовата книжка. След сравняване на съдържанието, оригиналите се връщат на приносителя.

Документи се приемат от 10.06.2020 до 19.06.2020 г. всеки работен ден от 10.00 до 15.00 часа на адрес: София, ул. „Кракра“ № 21, Институт за изследване на изкуствата при БАН, отдел Административно обслужване.

Етапи на конкурса:

Запознаване с документите на кандидатите и допускане до участие в процедурата на тези, които отговарят на изискванията.

 1. На 24.06.2020 г. събеседване с допуснатите кандидати.
 2. Явилите се специалисти ще бъдат информирани за резултата писмено до 26.06.2020 г.
 3. Избраният специалист ще бъде назначен в екипа за изпълнение на дейност Б по проекта според предвидения график на дейностите, за които е ангажиран.

За допълнителна информация:

Тел.: 02/944 24 14

office@artstudies.bg

Logo

About Us


Contact Us