Изграждане и развитие на ЦВП „Наследство БГ“Creation and development of “Heritage BG” Centre of Excellence

Изисквания към авторите

>>> Програма на Годишната конференция ‘2021

>>> Програма на Годишната конференция ‘2022

>>> Програма на Годишната конференция ‘2023

>>> Програма на Годишната конференция ‘2024

УКАЗАНИЯ ЗА ПОДГОТОВКА НА ТЕКСТОВЕТЕ ЗА ПУБЛИКАЦИЯ

Първият етап на подбор и оценка се осъществява отРедакционната колегия на изданието. За участие в конференцията се избират само предложения за доклади, които отговарят на изискванията за участие, а именно: оригиналност на текста, актуалност на проблематика, която отговаря на тематичния обхват на форума.

След изнасяне на докладите от самите участници по време на конференцията се отправят препоръки, дават се идеи за доразвиване или задълбочаване на изследването от специализираната аудитория по време на дискусията, което представлява втори етап от селекцията.

Третият етап е подготовката на текстовете за публикация съгласно всички изисквания на изданието, които са насочени към улесняване и бързо протичане на процеса на blind peer-review.    

Всеки текст трябва да бъде представен на съставителите в два варианта:

  • ПЪРВИЯТ ВАРИАНТ трябва да съдържа пълни данни за автора и да бъде оформен според указанията, дадени по-долу (моля, вижте ФОРМАТ НА КРАЙНИЯ ВАРИАНТ).
  • ВТОРИЯТ ВАРИАНТ трябва да се представи в отделен, напълно анонимен файл, който съдържа основния текст, без името на автора или неговата месторабота и пр., така че идентичността на автора да не бъде известна на външните за конференцията рецензенти (моля, вижте по-долу ФОРМАТ НА АНОНИМНИЯ ВАРИАНТ).

ФОРМАТ НА КРАЙНИЯ ВАРИАНТ

В началото на статията трябва да се изпише само заглавието, а същото заглавие и името на автора/те да се изпишат на отделна титулна страница (файл) заедно с афилиацията му на български и английски език.

Името трябва да бъде придружено от първа бележка под линия, която да включва кратко представяне на академичния профил на автора / авторите (на английски, ако статията е на български език), например:

Dr Ivan Vanev is an Associate Professor; Deputy director of the Institute of Art Studies, Bulgarian Academy of Sciences; a member of the General Assembly of the same Academy; restorer and art historian.

Текст на статията 

Трябва да бъде представен в електронен вид (файл) в docx или doc формат (MS Word)шрифт Times или Times New Roman, размер 12.

Обем на текста

До 18 000 знака, включително интервалите. 

Aбстракт

Под заглавието трябва да бъде добавен абстракт, не повече от 100 думи (600 знака), на езика на статията. За абстракт приемаме няколко изречения в началото на статията, които помагат на читателя да се ориентира генерално за съдържанието на текста, който следва.

Ключови думи

Максимум 7, като не повтарят думи/термини от заглавието (на български и английски език).

Резюме

Максимум 900 знака, включително интервалите (на английски език за статиите на български и на български за статиите на английски език). За разлика от абстракта в началото на текста, резюмето накрая на статията трябва да представя основните акценти и приноси на автора от съдържанието на неговото изследване.

Илюстрации

Максимум 10 броя във формат jpg или tif (минимална резолюция 300–600 dpi), номерирани последователно. Всички илюстрации трябва да бъдат изпратени на редакционната колегия отделно по електронен път.

Списък на илюстрациите, схемите и диаграмите

На български език и на английски език.

Цитиране на гръцки епиграфски и/или палеографски материали

Използвайте шрифт  Palatino Linotype font или друг Уникод шрифт, който съдържа необходимите знаци.

Цитиране на кирилски епиграфски и/или палеографски материали

Използвайте шрифт BukyVede, http://kodeks.uni-bamberg.de/aksl/schrift/bukyvede.htm или CyrillicaOchrid10U(шрифтът може да бъде изтеглен оттук). Дати: Използвайте арабски цифри, т.е. 17th, 18th century, или изписвайте ‘… in the seventeenth century…’, ‘… during the eighteenth century…’ в текст на английски; използвайте латински цифри, т.е. XVIII, XIX в текстове на български и френски.

Бележки под линия в основния текст

Бележките трябва да бъдат оформяни като бележки под линия. Индексът трябва да бъде въведен с арабска цифра, горен индекс и да предшества, а не да следва препинателния знак, например: ‘… testimony1.’; ‘… hermeneiai13, used…’. Библиографската препратка в бележката под линия трябва да бъде представена така: Gergova 2017: 5, ill. 1.  

Използвана литература

В края на текста авторът трябва да представи списък на всички цитирани в текста публикации (библиография), в азбучен ред, с пълния обхват страници на цитирания източник. Моля, използвайте подзаглавия, за да отделите Извори (Primary sources) от Литература (Secondary sources).

Цитиране на книги

Brown 1988: Brown, Peter. The Body and Society: Men, Women and Sexual Renunciation in Early Christianity. New York.

Цитиране на книги/статии с повече автори

ZoharSalamonRubin 2016: Zohar, Motti, Amos Salamon, Rehav Rubin. Reappraised List of Historical Earthquakes that Affected Israel and Its Close Surroundings. – Journal of Seismology, No. 20/3, 971–981.

Цитиране на статии в книги/сборници

Negrau 2015: Negrau, Elisabeta. The Cult of Saints Dadas, Gobdelas, and Casdoa in the Greek Provinces and Wallachia (16th–18th Centuries). In: Heroes. Cults. Saints/Art Readings 2015 (eds. Ivanka Gergova, Emmanuel Moutafov). Sofia, 263–276.

Цитиране на статии в научна периодика

Mouriki 1997: Mouriki, Doula. The Portrait of Theodore Studite in Byzantine Art. – Jahrbuch der österreichischen Byzantinistik, No. 20, 243–244.
 
Цитиране на магистърски тези и дисертации

Tričkovska 2008: Tričkovska, Julija. Делата во Македонија на сликарското
семејство на Михаил од Самарина [Delata vo Makedoniјa na slikarskoto semeјstvo na Mihail od Samarina]. PhD Dissertation, Faculty of Philosophy. Skopje.

Цитиране на книги и статии на кирилица и гръцки

Моля, обърнете внимание, че всички имена на кирилица трябва да бъдат предадени в латинска транскрипция; заглавията трябва да бъдат дадени на кирилица и транслитерирани на латиница в квадратни скоби [].

Например: 

Dinova-Ruseva 2010: Dinova-Ruseva, Vera. Социо-психологически етюд върху личността и творчеството на Захарий Зограф [Sotsio-psihologicheski etyud varhu lichnostta i tvorchestvoto na Zahariy Zograf]. – Art Studies Quarterly, No. 4, 3–10.

Shchepkina 1974: Shchepkina, Marfa. Тератологический орнамент [Teratologicheskiy ornament]. In: Древнерусское искусство. Рукописная книга [Drevnerusskoe iskusstvo. Rukopisnaya kniga]. 2. Moscow, 219–239.

Mijović 1973: Mijović, Pavle. Менолог. Историjско-уметничка истраживања [Menolog. Istorijsko-umetnička istraživanja]. Belgrade.

За транслитериране от български и руски вж.http://2cyr.com/?7 

За транслитериране на сръбска и македонска кирилица вж.http://www.lexilogos.com/keyboard/serbian_conversion.htm 

Моля, обърнете внимание, че всички имена на гръцки трябва да бъдат транслитерирани на латиница. Например: Kalogeropoulos 1926: Kalogeropoulos, Nikolaos. Μεταβυζαντινή και νεοελληνική τέχνη. Athens.

За транслитериране от гръцки вж.:  http://gr.translit.cc/

ФОРМАТ НА АНОНИМНИЯ ВАРИАНТ

За да се осигури готовността на ръкописа за процеса на рецензиране, уверете се, че:

  1. В заглавието сте премахнали имена и служебна принадлежност на автора/авторите.
  2. Използвате безлична конструкция, когато се позовавате на предишни свои публикации,  напр. ‘… as it has been shown before’, следвано от [anonymous 2009].
  3. Вашите илюстрации не съдържат никакви идентификации на вашата професионална принадлежност/месторабота.
  4. Цитирате вече публикувани ваши трудове като: ‘[anonymous 2003]’.
  5. Изреждате своите публикации в библиографията накрая като: ‘[anonymous 2007], детайли, изпуснати за целта на рецензирането’.
  6. Не сте упоменали финансиращи изследването ви институции.
  7. Не сте изказали благодарност към колеги и институции.
  8. Не сте използвали в имената на файловете информация, която би могла да разкрие вашата самоличност и че други означения на компютърния документ са също анонимни.

Авторът / авторите изпращат двата варианта на текста, както и илюстрациите към него (ако има такива) на адрес yearbook@nasledstvo.bg   до 1-ви юни на съответната година, в която се е провела конференцията. 

Съставителите ще уведомят авторите за резултатите от рецензирането до 1-ви октомври същата година.

Текстове, които са изпратени след крайния срок и/или не са съобразени с дадените по-горе указания, за съжаление, ще бъдат отхвърлени.

Важно уточнение! Всички автори трябва да се уверят, че подадените текстове са форматирани съобразно стиловите насоки. Отговорността за езиковите и стилистичните качества на всички статии е изцяло на техните автори. Настойчиво препоръчваме всички текстове, които не са писани на майчин език, да бъдат прегледани и коригирани от човек, за когото езикът е роден или поне от съответен филолог. 

>>>

За изданието

Редакционна колегия

Етични норми

Броеве

Контакт

Сдружение „Център за върхови постижения „Наследство БГ“
София 1000, ул. „Ген. Йосиф В. Гурко“ № 7а
yearbook@nasledstvo.bg

Logo

About Us


Contact Us