Изграждане и развитие на ЦВП „Наследство БГ“Creation and development of “Heritage BG” Centre of Excellence

Етични норми

Успешното протичане и приключване на процеса на публикуване зависи в най-голяма степен от коректните и етични отношения между участниците в него. В линковете към съответните международни документи те са формулирани въз основа на

  • препоръките на издателството за академична литература Elsevier и
  • указанията за най-добра издателска практика, изработени от Committee on Publication Ethics (COPE).

Моля, запознайте се с цитираните публично достъпни препоръки и указания.

Очаква се всички участващи в публикационния процес на периодичното издание Бюлетин „Наследство БГ“ – Научни известия, а именно автори, редактори, рецензенти и издатели, да се придържат към стандартите за етично поведение.

>>>

За изданието

Редакционна колегия

Изисквания към авторите

Броеве

Контакт

Сдружение „Център за върхови постижения „Наследство БГ“
София 1000, ул. „Ген. Йосиф В. Гурко“ № 7а
yearbook@nasledstvo.bg

Logo

About Us


Contact Us