Изграждане и развитие на ЦВП „Наследство БГ“Creation and development of “Heritage BG” Centre of Excellence

Научни известия

>>> Програма на Годишната конференция ‘2021

>>> Програма на Годишната конференция ‘2022

>>> Програма на Годишната конференция ‘2023

>>> Програма на Годишната конференция ‘2024

Периодично издание БЮЛЕТИН „НАСЛЕДСТВО БГ“ – НАУЧНИ ИЗВЕСТИЯ

>>> Рецензирано издание в два броя годишно

>>> ISSN (Print): 2815-3138 // ISSN (Online): 2815-3316

>>> Пълен текст (pdf) броевете

>>> Броеве по автор и заглавие

За периодичното издание

Периодичното издание Бюлетин „Наследство БГ“ – Научни известия се публикува два пъти годишно и е достъпно във всички институции, партньори в Центъра за върхови постижения „Наследство БГ“ (ЦВП). Партньорите в ЦВП „Наследство БГ“ са абонати на списанието и получават копие. Електронният вариант е достъпен на адрес http://www.nasledstvo.bg/.

Бюлетинът „Наследство БГ“ – Научни известия съдържа представени доклади по време на Годишната научна конференция на ЦВП, посветена на международния ден за опазване на културното наследство. По време на ежегодно провежданата конференция докладите се презентират, а след това се провежда дискусия по тяхната тема и съдържание. Официалните езици на конференцията са български и английски език.

Текстовете на докладите, преминали успешно процедурата peer-review, се отпечатват в Бюлетин „Наследство БГ“ – Научни известия. Горещо препоръчваме поне част от текстовете, одобрени за публикация в Бюлетина, да бъдат преведени на английски език.

Програмата за конференцията се публикува на адрес http://www.nasledstvo.bg/ до края на м. март на съответната година.

Центърът за върхови постижения „Наследство БГ“, финансиран по Оперативна програма „Образование и наука за интелигентен растеж“ (ОП НОИР), обединява възможностите на:

  • четири университета

Софийски университет „Св. Климент Охридски“ (СУ),

Технически университет – София (ТУ),

Университет по архитектура, строителство и геодезия (УАСГ),

Национална спортна академия „Васил Левски“ (НСА),

  • шест института на Българската академия на науките

Национален институт по геофизика, геодезия и география (НИГГГ),

Институт за етнология и фолклористика с Етнографски музей (ИЕФЕМ),

Институт за изследване на изкуствата (ИИИзк),

Кирило-методиевски научен център (КМНЦ),

Институт за балканистика с Център по тракология „Проф. Александър Фол“ (ИБЦТ),

Институт за литература (ИЛ),

  • други организации с научна дейност

Националната библиотека,

Регионален исторически музей в София.

>>>

Редакционна колегия

Изисквания към авторите

Етични норми

Броеве

>>>

Контакт

Сдружение „Център за върхови постижения „Наследство БГ“
София 1000, ул. „Ген. Йосиф В. Гурко“ № 7а
yearbook@nasledstvo.bg

Logo

About Us


Contact Us