Обяви

Актуални обяви

[Публикувано на 07.02.2020]

Конкурс за попълване състава на екипа за изпълнение на проект , проект № BG05M2OP001-1.001-0001 “Изграждане и развитие на Център за върхови постижения „Наследство БГ“, финансиран от ОП НОИР 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие

 Срок за подаване на документите: от 10.02.2020 до 14.02.2020 г.

Обява за попълване състава на екипа за изпълнение на проект № BG05M2OP001-1.001-0001“Изграждане и развитие на Център за върхови постижения „Наследство БГ“

Проект № BG05M2OP001-1.001-0001“Изграждане и развитие на Център за върхови постижения „Наследство БГ“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж 2014-2020 г.“ (ОП НОИР), съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие, набира изследовател R1 (без научна степен), които да изпълняват описаните функции и задължения в екипа за изпълнение на проекта:

1.

Длъжност в екипа за изпълнение

Изследовател R1

2.

Функции в екипа за изпълнение

– Анализ на научна литература.

– Описание и регистрация на източници.

– Обработка и въвеждане на описателни данни.

– Техническа редакция.

3.

Необходимо образование

Магистърска степен в професионално направления:  3.5. Обществени комуникации и информационни науки и/или текущо обучение в ОНС „доктор“.

4.

 

Необходима експертиза 

–     Представени поне 2 научни публикации/съобщения в реферирани български/чужди периодични издания или на международни конференции.

–     Участие в текущи или приключили проекти.

5.

Трудов стаж

–     Поне 1 година трудов стаж като сътрудник в библиотека.

–     Позицията изисква умения за организиране и структуриране на описателни данни.

Необходими документи за кандидатстване:

 • Заявление (свободен текст до Ръководителя на Научна програма Иван Илчев)
 • Автобиография (CV европейски формат),
 • Диплома за висше образование,
 • Други дипломи, свидетелства и удостоверения за придобита квалификация,
 • Трудова книжка (когато е приложимо),
 • Списък на публикуваните научни публикации с участието на кандидата (когато е приложимо).
 • Справка за цитиранията на научните публикации (когато е приложимо).
 • Списък на изследователските проекти, в които е участвал кандидатът и бележка от работодателя, удостоверяващ участието му (когато е приложимо).
 • Списък на участията в научни конференции и симпозиуми (когато е приложимо)

Забележка: При подаването на документите се предоставят оригинали и копия на дипломите, другите документи за придобита квалификация и трудовата книжка. След сравняване на съдържанието, оригиналите се връщат на приносителя.

Документи се приемат от 10.02.2020 г. до 13.02.2020 г. всеки работен ден от 9,00 до 17,00 часа на адрес:

гр. София, бул. „Цар Освободител“ № 15, Ректорат, Централно  крило, етаж 1, кабинет 114.

Етапи на конкурса:

 1. Запознаване с документите на кандидатите и допускане до участие в процедурата на тези, които отговарят на изискванията.
 2. На 17.02.2020 г. от 11.00 часа в 220 стая събеседване с допуснатите кандидати.
 3. Явилите се специалисти ще бъдат информирани писмено на 18.02.2020 г.
 4. Избраният специалист ще бъде назначен в екипа за управление на проекта според предвидения график на дейностите, за които е ангажиран.

За допълнителна информация:

За допълнителна информация: project@nasledstvo.uni-sofia.bg .

Телефони: 02 9308 / 575

***

[Публикувано на 31.01.2020]

Конкурс за попълване състава на екипа за изпълнение на проект, проект № BG05M2OP001-1.001-0001 “Изграждане и развитие на Център за върхови постижения „Наследство БГ“, финансиран от ОП НОИР 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие

Срок за подаване на документите: от 03.02. до 06.02.2020 г. 

Обява за попълване състава на екипа за изпълнение на проект № BG05M2OP001-1.001-0001“Изграждане и развитие на Център за върхови постижения „Наследство БГ“

Проект № BG05M2OP001-1.001-0001“Изграждане и развитие на Център за върхови постижения „Наследство БГ“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж 2014-2020 г.“ (ОП НОИР), съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие, набира трима изследователи R2 (с научна степен), които да изпълняват описаните функции и задължения в екипа за изпълнение на проекта:

 

Длъжност в екипа за изпълнение

Изследовател R2

 

1.

Функции в екипа за изпълнение

Изследовател. Работа на терен сред различните етнически и конфесионални групи, обработване и анализ на получена при етнографски експедиции информация.

 

2.

Необходимо образование

Докторска степен в едно от професионалните направления:

3.1. Социология, антропология и науки за културата

 

3.

Необходима експертиза

 

Публикувани поне 6

научни статии в областта на Обществените науки

Представени поне 3 научни съобщения на международни конференции в областта на Обществени науки. Експертиза в изследванията на етнически и конфесионални общности и миграции.

 

4.

Трудов стаж

без ограничения  

Необходими документи за кандидатстване:

 • Заявление (свободен текст до Ръководителя на Научна програма Иван Илчев).
 • Автобиография (CV европейски формат).
 • Диплома за висше образование.
 • Други дипломи, свидетелства и удостоверения за придобита квалификация.
 • Трудова книжка (когато е приложимо).
 • Списък на публикуваните научни публикации с участието на кандидата (когато е приложимо).
 • Справка за цитиранията на научните публикации (когато е приложимо).
 • Списък на изследователските проекти, в които е участвал кандидатът и бележка от работодателя, удостоверяващ участието му (когато е приложимо).
 • Списък на участията в научни конференции и симпозиуми (когато е приложимо).

Забележка: При подаването на документите се предоставят оригинали и копия на дипломите, другите документи за придобита квалификация и трудовата книжка. След сравняване на съдържанието, оригиналите се връщат на приносителя.

Документи се приемат от 03.02.2020 г. до 06.02.2020 г. всеки работен ден от 09:00 до 17:00 часа на адрес:

гр. София, бул. „Цар Освободител“ № 15, Ректорат, Централно  крило, етаж 1, кабинет 114

Етапи на конкурса:

 1. Запознаване с документите на кандидатите и допускане до участие в процедурата на тези, които отговарят на изискванията.
 2. На 07.02.2020 г. от 11:30 ч. в 220 каб. (СУ, Ректорат, Северно крило, ет. 1) г. събеседване с допуснатите кандидати.
 3. Явилите се специалисти ще бъдат информирани писмено на 09.02.2020 г.
 4. Избраният специалист ще бъде назначен в екипа за управление на проекта според предвидения график на дейностите, за които е ангажиран.

За допълнителна информация:

За допълнителна информация: project@nasledstvo.uni-sofia.bg ;  Телефони: 02 9308 / 575

***

[Публикувано на 31.01.2020]

Конкурс за попълване състава на екипа за изпълнение на проект, проект № BG05M2OP001-1.001-0001 “Изграждане и развитие на Център за върхови постижения „Наследство БГ“, финансиран от ОП НОИР 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие

Срок за подаване на документите: от 03.02 до 06.02.2020 г.

Обява за попълване състава на екипа за изпълнение на проект № BG05M2OP001-1.001-0001“Изграждане и развитие на Център за върхови постижения „Наследство БГ“

Проект № BG05M2OP001-1.001-0001“Изграждане и развитие на Център за върхови постижения „Наследство БГ“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж 2014-2020 г.“ (ОП НОИР), съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие, набира 5 изследователи R1 (без научна степен), 3 изследователи R2 (с научна степен), и 1 изследовател R4 (с научна степен) които да изпълняват описаните функции и задължения в екипа за изпълнение на проекта:

 

Длъжност в екипа за изпълнение

Изследовател R4

Изследовател R2

Изследовател R1

1.

Функции в екипа за изпълнение

нумизмат-1

1. Келтски култове: история, археология, нумизматика, иконография

2. Източни култове: история, археология, нумизматика, иконография

3. нумизмат-2

 

 1. Римски култове: Религиозният живот в градските центрове в Тракия при управлението на Антонините
 2. Римски култове:

Провициално

монетосечене от

град Сердика

 1. Римски култове:

Религиозният

живот в

градските

центрове в

Тракия

 1. Римски култове:

Монетна

циркулация

 1.    Римски култове:

Thracia post

antiqua

2.

Необходимо образование

длъжност „професор“, степен „доктор на науките“

Докторска степен в  професионално  направление

2.2. История и Археология

Магистърска степен в  професионално направление 

2.2. История и Археология

3.

Необходима експертиза

 

Поне 7 научни публикации в областта на: антични монетосечения от региона на Балканите; антични имитации; съвременни фалшификати

Публикувани поне 3 научни статии съответно в областта на:

1. келтската история и култура, археологическо наследство от територията на древна Тракия

2. История на Древния Изток, египтология, антична история, история на религиите

3. римска провинциална икономика и монетосечене

Представени поне 2 научни публикации (допустимо е да са под печат към момента на кандидатстване) съответно в областта на:

1.   Историята на балканските провинции Долна Мизия и Тракия при управлението на Антонините

2.      2. Монети и монетни съкровища в Югозападна България в периода I – III в.

3. Религиозен живот в градовете на провинция Тракия I-III в.

4. Монетна циркулация в югозападна Тракия (по средните и горните течения на Струма и Места) през VI-IV  в. пр. Хр.

5. Християнизация на града през Късната античност. Поява на християнската публична архитектура

4.

Трудов стаж

Поне 7 години трудов стаж като преподавател във висши учебни заведения на длъжност, изискваща експертиза в областта на нумизматиката

Поне 3 години трудов стаж като асистент в  Исторически факултет към Софийски Университет „Св. Климент Охридски

или

Поне 5 години трудов стаж

във финансова институция на длъжност, изискваща експертиза в областта на нумизматиката; съчетан с опит като

преподавател във висши учебни заведения

или

Поне 3 години трудов стаж като изследовател в научно-изследователска институция съчетан с преподавателски опит

Поне 1 година трудов стаж като докторант в  Исторически факултет към Софийски Университет „Св. Климент Охридски“ или

Поне 1 година трудов стаж като докторант и нумизмат в музейна институция

Специализирани умения в областта на идентификацията на нумизматични материали

Опит в заснемането и дигиталната обработка на нумизматични обекти

Необходими документи за кандидатстване:

 • Заявление (свободен текст до Ръководителя на Научна програма чл. кор. проф. дин Иван Илчев)
 • Автобиография (CV европейски формат),
 • Диплома за висше образование,
 • Други дипломи, свидетелства и удостоверения за придобита квалификация,
 • Трудова книжка (когато е приложимо),
 • Списък на публикуваните научни публикации с участието на кандидата (когато е приложимо).
 • Справка за цитиранията на научните публикации (когато е приложимо).
 • Списък на изследователските проекти, в които е участвал кандидатът и бележка от работодателя, удостоверяващ участието му (когато е приложимо).
 • Списък на участията в научни конференции и симпозиуми (когато е приложимо)

Забележка: При подаването на документите се предоставят оригинали и копия на дипломите, другите документи за придобита квалификация и трудовата книжка. След сравняване на съдържанието, оригиналите се връщат на приносителя.

Документи се приемат от 03.02.2020 г. до 06.02.2020 г. всеки работен ден от 9:00 до 17:00 часа на адрес:

гр. София, бул. „Цар Освободител“ № 15, Ректорат, Централно  крило, етаж 1, кабинет 114

Етапи на конкурса:

 1. Запознаване с документите на кандидатите и допускане до участие в процедурата на тези, които отговарят на изискванията.
 2. На 07.02.2020 г. от 11:00 ч. в 220 каб. (СУ, Ректорат, Северно крило, ет. 1) – събеседване с допуснатите кандидати.
 3. Явилите се специалисти ще бъдат информирани писмено на 09.02.2020 г.
 4. Избраният специалист ще бъде назначен в екипа за управление на проекта според предвидения график на дейностите, за които е ангажиран.

За допълнителна информация:

За допълнителна информация: project@nasledstvo.uni-sofia.bg ;  Телефони: 02 9308 / 575

***

[Публикувано на 31.01.2020]

Конкурс за попълване състава на екипа за изпълнение на проект , проект № BG05M2OP001-1.001-0001 “Изграждане и развитие на Център за върхови постижения „Наследство БГ“, финансиран от ОП НОИР 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие

Срок за подаване на документите: от 03.02. до 06.02. 2020 г.

Обява за попълване състава на екипа за изпълнение на проект № BG05M2OP001-1.001-0001“Изграждане и развитие на Център за върхови постижения „Наследство БГ“

Проект № BG05M2OP001-1.001-0001“Изграждане и развитие на Център за върхови постижения „Наследство БГ“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж 2014-2020 г.“ (ОП НОИР), съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие, набира  двама изследователи R1 (без научна степен), който да изпълнява описаните функции и задължения в екипа за изпълнение на проекта:

 

Длъжност в екипа за изпълнение

Изследовател R1 

1.

Функции в екипа за изпълнение

·  Кабинетно проучване и регистрация на данни от различни източници;

·  Анализ на научна литература, статистически, количествени и качествени данни;

·  Провеждане на качествено и количествено изследване, включително работа на терен и анализ на количествени и качествени данни;

·  Подготовка на доклад;

·   Техническа редакция на доклад

2.

Необходимо образование

·   Магистърска степен в едно от професионално направления: 1.3. Социология, антропология и науки за културата и/ или докторантура по направлението.

·  Желателно е бакалавърската степен на кандидата да бъде в същото направление с конкретен фокус „Социология“.

·  Желателно е кандидатите да имат международен опит чрез участие в програма за мобилност и/или обучение в чужбина / или участие в международни конференции и проекти.

3.

Необходима експертиза

 

·  Представени поне две научни статии в реферирани списания в България и/ или чужбина;

· Участие в текущи и/ или приключили изследователски проекти.

4.

Трудов стаж

·  Минимум 3 месеца трудов стаж като изследовател, работещ по изследователски проекти, в и/ или извън университета;

·  Настояща месторабота, изискваща приложение на изследователски умения

Необходими документи за кандидатстване:

 • Заявление (свободен текст до Ръководителя на Научна програма Иван Илчев).
 • Автобиография (CV европейски формат).
 • Диплома за висше образование.
 • Други дипломи, свидетелства и удостоверения за придобита квалификация.
 • Трудова книжка (когато е приложимо).
 • Списък на публикуваните научни публикации с участието на кандидата (когато е приложимо).
 • Справка за цитиранията на научните публикации (когато е приложимо).
 • Списък на изследователските проекти, в които е участвал кандидатът и бележка от работодателя, удостоверяващ участието му (когато е приложимо).
 • Списък на участията в научни конференции и симпозиуми (когато е приложимо).

Забележка: При подаването на документите се предоставят оригинали и копия на дипломите, другите документи за придобита квалификация и трудовата книжка. След сравняване на съдържанието, оригиналите се връщат на приносителя.

Документи се приемат от 03.02.2020 г. до 06.02.2020 г. всеки работен ден от от 9:00 до 17:00 часа на адрес:

гр. София, бул. „Цар Освободител“ № 15, Ректорат, Централно  крило, етаж 1, кабинет 114.

Етапи на конкурса:

 1. Запознаване с документите на кандидатите и допускане до участие в процедурата на тези, които отговарят на изискванията.
 2. На 07.02.2020 г. от 11:00 ч. в 220 каб. (СУ, Ректорат, Северно крило, ет. 1) г. събеседване с допуснатите кандидати.
 3. Явилите се специалисти ще бъдат информирани писмено на 09.02.2020 г.
 4. Избраният специалист ще бъде назначен в екипа за управление на проекта според предвидения график на дейностите, за които е ангажиран.

За допълнителна информация:

За допълнителна информация: project@nasledstvo.uni-sofia.bg ;  Телефони: 02 9308 / 575

***

[Публикувано на 31.01.2020]

Обява за попълване състава на екипа за управление на проект BG05M2OP001-1.001-0001 „Изграждане и развитие на Център за върхови постижения „Наследство БГ“

Проект BG05M2OP001-1.001-0001 „Изграждане и развитие на Център за върхови постижения  „Наследство БГ“ по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, приоритетна ос 1 „Научни изследвания и технологично развитие“, процедура BG05M2OP001-1.001 „Изграждане и развитие на центрове за върхови постижения“, Компонент 4 „Нови технологии в креативните и рекреативните индустрии“ набира специалист с висше образование както следва:

Длъжност (функции) в ЦВП/екипа

Висше образование (област и професионално направление)

Стаж (професионално направление; брой години)/професионален опит

1       

Експерт

Юрист

Висше образование ОКС‚ Магистър“  в област „Социални, стопански и правни науки“

Придобит стаж по посоченото професионално направление – не по-малко от 5 години

 Необходими документи за кандидатстване:

 • Заявление (свободен текст с посочена позиция, за която кандидатства лицето и посочени данни за контакт и адресирано до ръководителя на проект BG05M2OP001-1.001-0001 „Изграждане и развитие на Център за върхови постижения „Наследство БГ“),
 • Автобиография (CV европейски формат),
 • Диплома за висше образование,
 • Други дипломи, свидетелства и удостоверения за придобита квалификация,
 • Трудова книжка (когато е приложимо),
 • Служебна бележка от работодател (когато е приложимо).

Забележка: При подаването на документите се предоставят оригинали и копия на дипломите, другите документи за придобита квалификация и трудовата книжка. След сравняване на съдържанието, оригиналите се връщат на приносителя.

Документи се приемат от 03.02.2020 г. до 06.02.2020 г. всеки работен ден от 10.00 до 12.00 часа на адрес бул. „Цар Освободител“ № 15, Северно крило, етаж 1, кабинет 220.

Етапи на конкурса:

 1. Запознаване с документите на кандидатите и допускане до участие в процедурата на тези, които отговарят на изискванията.
 2. На 07.02.2020 г. събеседване с допуснатите кандидати от 11.00 часа до 12.00 часа (адрес бул. „Цар Освободител“ № 15, Северно крило, етаж 1, кабинет 220) .
 3. Избраният специалист ще бъдат информиран писмено на 09.02.2020 г.
 4. Избраният специалист ще бъдат назначен в екипа за управление на проекта според предвидения график на дейностите, за които е ангажиран.

Обявата за свободната длъжност да бъде публикувана на 31.01.2020 г.

За допълнителна информация: project@nasledstvo.uni-sofia.bg ; Тел. 02 9308 / 575; 0888666239

[Публикувано на 10.01.2020]

Пъртньорът ИЕФЕМ  обявява конкурс за попълване състава на екип за изпълнение на проект BG05M2OP001-1.001-0001 „Изграждане и развитие на Център за върхови постижения „Наследство БГ“, финансиран от ОП НОИР 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие.

Пълен текст на обявата >>