Новини

[Публикувано на 24.11.2018]

По проект BG05M2OP001-1.001-0001 „Изграждане и развитие на център за върхови постижения „Наследство БГ“, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ на 23 ноември 2018 г. беше подписан договор за сътрудничество с Община Исперих

На 23ноември 2018 г. кметът Бейсим Руфад Расим и чл. кор. проф. дин Иван Илчев подписаха договор за сътрудничество.

Предвижда се осъществяване на изследователски процеси и дейности на територията на Община Исперих, организиране на обучения, симпозиуми, семинари, конференции, фестивали, взаимно допринасяне за проучване и презентиране на гетската столица Хелис, интердисциплинарни изледвания на тракийския град в националния археологически резерват „Сборяново“, при дигитализиацията на фонд „Археология“ в Исторически музей , помощ при изготвяне на експозиционен план и осъществяване на нова археологическа експозиция на Исторически музей Исперих, изледвания на река Крапинец, организиране на тематични изложби в Исперих и в София и др.

[Публикувано на 15.11.2018]

По проект BG05M2OP001-1.001-0001 „Изграждане и развитие на център за върхови постижения „Наследство БГ“, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ на 23 ноември 2018 г. беше подписан договор за сътрудничество с Община Исперих

На 14 ноември 2018 г. в 10 часа, в присъствието на множество медии, кметът Корнелия Маринова и чл. кор. проф. дин Иван Илчев подписаха договор за сътрудничество. Беше постигнато съгласие екипите по проект BG05M2OP001-1.001-0001 да допринесат за проучване и социализиране на културното наследство на средновековна България и региона.

В това отношение община Ловеч разполага с важни, но недостатъчно известни паметници на средновековната българска книжовност. Един от екипите на ЦВП „Наследство БГ“, ръководен от проф. дфн Боряна Христова ще подпомогне специалистите от Регионалния исторически музей и Регионалната библиотека „Проф. Беню Цонев“, за да проучат и обработят ръкописите.

Подписаният договор е за 6 години и включва план за работа със следните дейности:

 • Изследване на ръкописната сбирка на Регионалния исторически музей – Ловеч с хронологичен обхват от XIII – XIX век и подготовката на научен опис на ръкописите по всички европейски стандарти.
 • Реставрация и дигитализация на ръкописни паметници.
 • Издаване на сборник с доклади от научната конференция „Ловеч в българското културно пространство“.
 • Проучване и издаване на документалното наследство в Регионален исторически музей – Ловеч, свързано с основаването на един от първите български музеи на книжовно наследство.
 • Оказване на методична помощ за обособяване на специална колекция от старопечатни книги и изграждане на електронен каталог на фонда от стари книги в Регионален исторически музей – Ловеч.
 • Осигуряване на научни и теренни практики на изследователи, млади изследователи и студенти от Университета в Регионален исторически музей – Ловеч и Регионална библиотека – Ловеч.
 • Организиране на археологически разкопки на обекти в Ловеч и Ловешко.
 • Заснемане и разработване на електронни продукти за археологически разкопки на обекти в Ловеч и Ловешко.
 • Осъществяване на съвместни инициативи при проучването на наследството на известни личности в науката, свързани с Ловеч.
 • Разработване на инвестиционни модели за културни обекти.

[Публикувано на 26.10.2018]

По проект BG05M2OP001-1.001-0001 „Изграждане и развитие на център за върхови постижения „Наследство БГ“, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ на 25 октомври 2018 г. беше подписан договор за сътрудничество с Областна управа Бургас

Областният управител Вълчо Чолаков прие поканата на Софийски университет „Св. Климент Охридски“ за партньорство по един от най-големите проекти на висшето учебно заведение, по който се изгражда Център за върховни постижения „Наследство БГ“. В продължение на поетите ангажименти зам.-областният управител проф. Севдалина Турманова и чл.-кор. проф. дин Иван Илчев  подписаха договор за сътрудничество. Двете страни ще си взаимодействат с цел реализиране на съвместни инициативи в областите на висшето образование и науката.

На територията на област Бургас предстои да бъдат проведени редица инициативи. Първата от тях е майсторски клас „Изучаване на Кирило-Методиевската традиция – комуникация на европейско културно наследство“. На по-късен етап предстои представяне на пътуваща изложба и работилница на тема „В началото бе буквата“. Сред планираните инициативи са подпомагане при реставрация и дигитализация на паметници на културно-историческото наследство на Регионален исторически музей, други местни музеи, Регионален архив, библиотеки, както и съдействие при организиране на археологически разкопки на обекти в област Бургас.

[Публикувано на 04.07.2018]

В Ректората на Софийски университет „Св. Климент Охридски“ беше представен проект „Изграждане и развитие на център за върхови постижения „Наследство БГ“

На 4 юли 2018 г. се състоя публичното представяне на проект BG05M2OP001-1.001-0001 „Изграждане и развитие на център за върхови постижения „Наследство БГ“.

На събитието присъстваха всички партньори по проекта, представители на научните и експертните екипи, гости от институции и сродни организации, представители на бизнеса, медии.

Представянето на проекта започна в 10.45 часа с атрактивно изпълнение на  мажоретния състав на Департамента по спорт (СУ). След това театрална лаборатория „Алма Алтер“ (СУ) поздрави участващите с изпълнение на песен, посветена на проекта „Ние сме наследство БГ“ и пожела на всички успех в начинанието.

Водещият координатор по проекта проф. дфн Оля Харизанова откри събитието, като представи ръководителя на проекта.

Ръководителят на проекта чл. кор. проф. дин Иван Илчев направи кратко представяне на целта, задачите и предвидените дейности по проекта.

След това беше излъчена видео-визитка, демонстрираща партньорите по проекта и с какво те ще допринесат за неговото изпълнение.

Събитието продължи с представяне на всеки партньор от съответния ръководител (ректор, директор).

В края хорът на Богословски факултет на СУ поздрави участниците с две свои изпълнения.

>>> Изтеглете програмата на събитието >>>

♦♦♦ ♦♦♦ ♦♦♦

[Публикувано на 04.07.2018]

В зала 1 на Ректората на Софийски университет „Св. Климент Охридски“ се проведе учредително събрание за създаване на Сдружение „Център за върхови постижения „Наследство БГ“

Водени от общ интерес за реализиране на дейностите по Административен договор № BG05M2OP001-1.001-0001-С01 от 28.02.2018 г. и в изпълнение на проект BG05M2OP001-1.001-0001, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж 2014 — 2020 г.“ (ОП НОИР), съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие, проведохме учредително общо събрание за създаване на СДРУЖЕНИЕ „ЦЕНТЪР ЗА ВЪРХОВИ ПОСТИЖЕНИЯ „НАСЛЕДСТВО БГ“. Събитието се състоя на 04.07.2018 г. от 14:00 часа в Зала 1 на Ректората на СУ при следния дневен ред:

 1. Вземане на решение за учредяване на Сдружение с нестопанска цел „ЦЕНТЪР ЗА ВЪРХОВИ ПОСТИЖЕНИЯ „НАСЛЕДСТВО БГ“.
 2. Приемане на Устав на сдружението.
 3. Избор на Управителен съвет.
 4. Избор на контролен съвет.
 5. Разни.

Сдружението „ЦЕНТЪР ЗА ВЪРХОВИ ПОСТИЖЕНИЯ „НАСЛЕДСТВО БГ“ ще бъде регистриран по Закона за юридическите лица с нестопанска цел като СДРУЖЕНИЕ за осъществяване на дейност в частна полза.

♦♦♦ ♦♦♦ ♦♦♦