Новини

[Публикувано на 04.07.2018]

В Ректората на Софийски университет „Св. Климент Охридски“ беше представен проект „Изграждане и развитие на център за върхови постижения „Наследство БГ“

На 4 юли 2018 г. се състоя публичното представяне на проект BG05M2OP001-1.001-0001 „Изграждане и развитие на център за върхови постижения „Наследство БГ“.

На събитието присъстваха всички партньори по проекта, представители на научните и експертните екипи, гости от институции и сродни организации, представители на бизнеса, медии.

Представянето на проекта започна в 10.45 часа с атрактивно изпълнение на  мажоретния състав на Департамента по спорт (СУ). След това театрална лаборатория „Алма Алтер“ (СУ) поздрави участващите с изпълнение на песен, посветена на проекта „Ние сме наследство БГ“ и пожела на всички успех в начинанието.

Водещият координатор по проекта проф. дфн Оля Харизанова откри събитието, като представи ръководителя на проекта.

Ръководителят на проекта чл. кор. проф. дин Иван Илчев направи кратко представяне на целта, задачите и предвидените дейности по проекта.

След това беше излъчена видео-визитка, демонстрираща партньорите по проекта и с какво те ще допринесат за неговото изпълнение.

Събитието продължи с представяне на всеки партньор от съответния ръководител (ректор, директор).

В края хорът на Богословски факултет на СУ поздрави участниците с две свои изпълнения.

>>> Изтеглете програмата на събитието >>>

♦♦♦ ♦♦♦ ♦♦♦

[Публикувано на 04.07.2018]

В зала 1 на Ректората на Софийски университет „Св. Климент Охридски“ се проведе учредително събрание за създаване на Сдружение „Център за върхови постижения „Наследство БГ“

Водени от общ интерес за реализиране на дейностите по Административен договор № BG05M2OP001-1.001-0001-С01 от 28.02.2018 г. и в изпълнение на проект BG05M2OP001-1.001-0001, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж 2014 — 2020 г.“ (ОП НОИР), съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие, проведохме учредително общо събрание за създаване на СДРУЖЕНИЕ „ЦЕНТЪР ЗА ВЪРХОВИ ПОСТИЖЕНИЯ „НАСЛЕДСТВО БГ“. Събитието се състоя на 04.07.2018 г. от 14:00 часа в Зала 1 на Ректората на СУ при следния дневен ред:

  1. Вземане на решение за учредяване на Сдружение с нестопанска цел „ЦЕНТЪР ЗА ВЪРХОВИ ПОСТИЖЕНИЯ „НАСЛЕДСТВО БГ“.
  2. Приемане на Устав на сдружението.
  3. Избор на Управителен съвет.
  4. Избор на контролен съвет.
  5. Разни.

Сдружението „ЦЕНТЪР ЗА ВЪРХОВИ ПОСТИЖЕНИЯ „НАСЛЕДСТВО БГ“ ще бъде регистриран по Закона за юридическите лица с нестопанска цел като СДРУЖЕНИЕ за осъществяване на дейност в частна полза.

♦♦♦ ♦♦♦ ♦♦♦